De farligste hundene i verden – The most dangerous dogs in the world

Dette er jeg faktisk ikke i tvil om. – I do not doubt this.

Dommen er klar. Her er de fem mest farlige hundene i verden, og det er kanskje ikke de du tror.

– The verdict is clear. Here are the five most dangerous dogs in the world, and perhaps it is not the ones you think.

5. Feilernærte hunder – Wrongly nourished dogs

Vi starter med nummer fem, og teller oss ned til den farligste hunden i verden.

– We start with the number five, and counts us down to the most dangerous dog in the world.

På femteplassen finner vi feilernærte hunder. Hunder som enten får mat som de skulle vært en olymisk mester i vektløfting, eller de som får så lite at de ser ut som de har løpt hele livet sitt, uten å ha fått så mye som en kalori. Både hunder med for mye energi og hunder med for lite energi kan utagere og bli farlige. En velbalansert diett som reflekterer hundens aktivitetsnivå og liv, er det tryggeste.


– On the fifth place we find wrongly nourished dogs. Dogs that are getting food as they should have been an olympic champion in weightlifting, or those who get so little that they look like they have been running all their life, without so much as a calorie. Both dogs with too much energy and dogs with too little energy can act out and be dangerous. A well balanced diet that reflects the dog’s activity level and life, is the safest.

4. Den dominerte – The dominated one

På en fjerdeplass finner vi hunder som er dressert med makt. Hunder som er kuet, og som gjør det de får beskjed fordi de er redde. En dag får hunden kanskje nok, og tar igjen?

– On a fourth place we find dogs that are trained by force. Dogs that are subdued, and does what they are told because they are afraid. One day the dog may get enough, and attack?

3. Vokteren – The guardian

Hunden som aldri får gjøre noe annet enn å passe på huset. Den utfører alltid jobben til punkt og prikke, og med stor stolhet. Men alle arbeidere trenger fritid, og fridager. Ellers blir det muligens streik på grunnlag av enorm frustrasjon. I verste fall får ikke engang du lov til å komme inn i huset.

– The dog that never get to do anything other than to guard the house. It performs the job perfectly, and with great pride. But all workers need time off, and days off. Otherwise it is possibly strike on the basis of enormous frustration. In the worst case you will not be allowed to come into your own house.

2. Den dårlig sosialiserte – The badly socialized one

På en andreplass finner vi hunder som ikke er sosialisert. Hunder som ikke kan sitt eget språk, og som ikke har noen venner på fire bein. Hunder som ikke fra tidlig alder får leke med andre hunder, eller tilegne seg gode manerer. Alle vet at kommunikasjon er viktig, og at misforståelser fort kan gå veldig galt.

– On a second place we find dogs that are not socialized. Dogs that can not read the language on other dogs, and that doesn’t have any friends on four legs. Dogs that has not from an early age got to play with other dogs, or acquired good manners. Everyone knows that communication is important, and that misunderstandings quickly can go very wrong.

1. Den bortskjemte – The spoiled one

Førsteplassen går helt klart til den lille kongen eller dronningen som tror at den bestemmer alt i hele verden. Og som får det som den vil hver gang. Alt den vil ha får den, og alt den ikke vil slipper den. Den bortskjemte hunden forstod nemlig tidlig hvordan tenner og knurring fungerer, og er ikke redd for å bruke det.

– The first place is quite clear. It is the small King or Queen who think that it determines everything in the entire world. And who got its will every time. All it wants it gets, and if it has something it will not let you have it. The spoiled dog understood in early age how teeth and growl works, and is not afraid to use it.

Jeg fant dette på hunden.noI found this on hunden.no (It´s only in Norwegian).

Har kjæledyr adgang i matbutikker og bespisningssteder i Norge? Mattilsynet har gitt sitt svar. – Are pets allowed in food stores and dining places in Norway? The Norwegian food safety authority has given their answer.

Siden det har vært så store diskusjoner angående dette teamaet om lovligheten av å ta med seg sin hund inn i matbutikker og bespisningssteder ville jeg finne ut en gang for alle hva som var lovlig.

– Now the answer has come to the question whether one can have with their dog into food stores and dining places in Norway. I’ve previously posted a post about this. This post can be found at this link.

Nå har svaret kommet på spørsmålet om man kan ha med seg hund inn i matbutikker og bespisningssteder i Norge. Jeg har tidligere lagt ut et innlegg om dette. Dette innlegget finner du på denne linken.

– Since there has been a lot of discussions about that one takes their dog into food stores and dining places I wanted to find out once and for all what was legal. 

MATTILSYNETS SVAR PÅ MIN FORESPØRSEL:

Sakstittel: Publikumshenvendelser 2017 – Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Saksnr: 2017/80

Kjæledyr i næringsmiddelvirksomheter

Hei.

Jeg viser til henvendelsen din vedr. hund i næringsmiddelvirksomheter.

I henhold til forskrift om næringsmiddelhygiene har dyr adgang til næringsmiddelvirksomheter der det ikke tilberedes, håndteres eller lagres næringsmidler, forutsatt at de ikke utgjør en fare for mattryggheten. Det vil si at kjæledyr for eksempel kan ha adgang til serveringsområdet i en restaurant, hvis den ansvarlige for virksomheten har vurdert at det er trygt med hensyn til den aktiviteten de bedriver. Det forutsettes selvsagt at eieren har kontroll på dyret. Merk at det kun er lov der det ikke tilberedes, håndteres eller lagres næringsmidler, det betyr at det ikke er lov å ta med kjæledyr i f.eks. matbutikker.

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Det kan være andre grunner enn å sikre trygg mat. Det vil si at selv om det er lov å ta med kjæledyr på restaurant, kan man ikke kreve å få ta dyret med seg.

Håper at dette var oppklarende.

Med vennlig hilsen

Kari S. Laastad Høe
Mattilsynet, Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres

Telefon: 22 40 00 00
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

 

THE NORWEGIAN FOOD SAFETY AUTHORITY´S ANSWER:

– Hi.
I refer to your request re. dog in food businesses.

According to the regulation on food hygiene have animals access to food businesses where the food is being cooked, handled or stored food products, provided that they do not pose a risk to food safety. That is, for example, the pet may have access to the dining area in a restaurant, if the person responsible for the business has considered that it is safe with regard to the activity they do. It is assumed of course that the owner has control of the animal. Note that it is only allowed where it is not prepared, handled or stored food products, it means that it is not allowed to bring pets in the eg. food stores.

Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. There may be other reasons than to ensure safe food. That is, even if it is allowed to bring pets at the restaurant, one can not require to take the animal with them.

Hope that this was clarifying.


With best regards
Kari S. Laastad Finds Out What Happened
Norwegian food safety authority, Department, Northern Norway, Hadeland and Valdres

Ultralyd av hjertet – Ultrasound of the heart

Når man har hund håper man at den skal være frisk hele livet. Noen ganger oppstår det innvendige problemer. Selv hjertet kan få problemer som ikke er medfødt. Det som har skjedd med denne gutten er hjerteposen fyller seg med væske. Ifjor ble den tømt for første gang 66 ml. Det er mye. Han hadde problemer med å puste og det var ikke så rart da hjertet ikke hadde dårlig plass og ikke fikk ført oksygen nok rundt om i kroppen.

– When one has a dog one hope it to be healthy all it´s life. Sometimes internal problems is discovered, even the heart can have problems that are not innated. That was has happened to this boy’s heart. The pericardium fills up with fluid. Last year it was emptied for the first time, 66 ml. It’s a lot. He had trouble breathing and it was no wonder because the heart had not room enough to led around enough oxygen.

Derfor måtte vi til veterinæren med den «lille» kameraten slik at vi kan finne ut om det har begynt å samle seg væske i hjertesekken igjen. Vi kjørte og kjørte og selvfølgelig måtte vi få en slik foran oss. Sykkel- og gangstien hadde fin asfalt, men den asfalten var visst ikke bra nok for denne syklisten. Midt i kjørebanen lå han og det var ikke mulig å kjøre forbi da veien var for svingete. I første rundtkjøring svingte han heldigvis til høyre slik at vi slapp å ligge bak ham lengre. Jeg hadde ikke turt å sykle slik i vegbanen etter som det er sykkelsti rett ved siden av. Jeg synes faktisk det er direkte uhøflig av disse syklistene som eier hele kjørebanen for bil.

– Therefore we had to go to the veterinarian with the «little» buddy so we can find out if it has begun to accumulate fluid in the pericardium again. We drove and drove and of course we had to get a idiot in front of us. The Bicycle and Pedestrian Trail had nice asphalt, but it was not good enough for this idiot. He cycled in the middle of the roadway and it was not possible to get passed him because the road was too curvy. We were lucky! In the first he roundabout he turned to the right so that we didn’t have to remain behind him anymore. I wouldn´t have the guts to ride a bike in the middle of the roadway with cycle path right next to it. I think in fact it is directly rude of those who think they owns the entire roadway.

Syklist - Cyclist
Syklist – Cyclist

Vi kom fram til veterinæren og han ble lagt på bordet. Varmt var det og når man ikke her helt i form ble det ikke noe bedre. Veterinæren skrøt veldig av ham fordi han var så rolig og det var ikke noe problem å få gjennomført ultralyden på denne gutten. Han vel en av de snilleste hundene jeg vet om. Tålmodig var han også.

– We arrived at the vet and Brigg was put on the table. It was hot and when you’re not well it was not any better. The vet boasted Brigg because he was so calm and it was no problem to get the ultrasound done on him. He is one of the kindest dogs I know of. He was very patient also.

Tålmodig - Patient
Tålmodig – Patient

I bordplaten var det et stort hull. – It was a large hole in the table top. 

Bordet - The table
Bordet – The table

Igjennom dette hullet ble ultrayd»mikrofonen» brukt. – Through this hole the ultrasound»microphone» were used.

Ultrakyd - Ultrasound
Ultrakyd – Ultrasound

Ut i fra bildet på skjermen klarte veterinæren og se at det var begynt å samle seg litt væske. Jeg var veldig glad for at veterinæren forklarte hva vi så, for det meste som var på skjermen så bare grått ut med noen lyse konturer innimellom. Jeg forsto at det gråe som leet seg var hjertet, men resten var ikke like lett å skjønne.

– It´s a wonder that the veterinary could see anything from the image on the screen, but she told us that it was starting to accumulate some fluid. I was glad that the vet explained what we saw, for the most part I saw some grey things that moved with some white things in between. I understood that the grey moving thing was the heart.

Skjermen - The screen
Skjermen – The screen

Brigg ble også røntgenfotografert for å sjekke om det var noen svulster i hjertet. Han var like rolig slik at de ikke behøvde å i ham beroligende da heller. Her fikk vi ikke være med inn slik at jeg dessverre ikke fikk tatt noen bilder av det. Kan fortelle at det ikke var noen svulster i hjertet til Brigg.

– Brigg was also x-rayed to check if there were any tumors in his heart. He was kind and calm so that they didn’t had to sedate him. We were not aloud to go with him so unfortunately I didn’t get any pictures of it. Can tell you that there was no tumors in Brigg´s heart.

På veien hjem stoppet vi og kjøpte oss iskrem. Selv endene likte litt iskremkjeks. – On the way home we stopped and bought an ice cream. The ducks loved a bite from the cracker of the ice.

Ender - Ducks
Ender – Ducks

Vi var også innom en venninne og da hjalp vi til med å flytte kyllinger. Må innrømme at det ikke er alle hunder som kan gjemme seg bak en flaggstang, men jeg tror denne kan det om den vil.

– We were stopping by a friend place also and then we helped her to move some chickens. Have to admit that it’s not all dogs that can hide behind a flagpole, but I think this can if it wants to.

Slank?!?!?! - Slim?!?!?!
Slank?!?!?! – Slim?!?!?!

Noen mener at hønene er dumme, men er alle det? De med flere hoder også? – Some believe that the chickens are stupid, are they? Those with multiple heads too?

Har høna flere hoder? - Does the chicken have multiple heads?
Har høna flere hoder? – Does the chicken have multiple heads?

Denne flotte karen syntes nok jeg var uhøflig da jeg prøvde å gale som en hane til ham. Jammen fikk jeg svar på tiltale.

– This great guy thought I was rude when I tried to talk to him as a rooster do. I got a long and good answer I think.

Hanen - THe rooster
Hanen – THe rooster

Jeg skulle ha med meg en kylling hjem slik at den skulle gå seg til å kyllingflokken hjemme. Vi tenkte at han kunne sitte bak sammen med Brigg, men det hadde vi ikke hjerte til allikevel. Kyllingen så jo så liten og puslete ut der den satt i buret til Emil.

– I was going to have a chicken home with me so that it would get to know the rest of the flock he/she was going to live in. We thought that he could sit in the back of the car along with Brigg, but that we did not have heart to let it stay there. The chicken looked so small there it sat in Emil´s cage. 

Ny kylling - New chicken
Ny kylling – New chicken
Han/hun fikk sitte foran - He/she got to sit in the front
Han/hun fikk sitte foran – He/she got to sit in the front

Det var ikke noe problem å sette kyllingen inn til de andre. De kjente hverandre igjen. 🙂 – It was no problem to put the chicken in to the other. They recognized each other . 🙂

God natt! – Good night!

Har kjæledyr adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes? – Has pets access to the places where they serve food or trade food in Norway?

Det har blitt så store protester om det som står på Mattilsynets sider. Har fått link til Lovdata om at det skal være forbudt med hund i matbutikker. Nå stoler jeg hverken på det ene eller andre som står på disse sidene lengre så nå har jeg sendt en mail til Mattilsynet og forspurt om hva som er rett. Når jeg får svar vil jeg legge ut svaret her på bloggen og dele dette slik at det ikke skal være feil det som er skrevet. Håper det er greit for dere som har sjekket linken til Mattilsynets sider.

Link til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/KAPITTEL_6?q=s%C3%A6rskilte%20bestemmelser%20om%20nyttehunder#KAPITTEL_6

Lovdata sier dette. 

§ 14.Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.

Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

§ 15.Særskilte bestemmelser om nyttehunder

Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

Tillegget til lovdata sin side:

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/ARTIKKEL_6#ARTIKKEL_6

II. Hygienebestemmelser

2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal så langt det er mulig, sikre at råvarer beskyttes mot forurensning, idet det tas hensyn til all foredling som råvarene senere skal gjennomgå.
3. Uten at den alminnelige forpliktelsen fastsatt i nr. 2 berøres, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak overholde relevante bestemmelser i EØS-regelverk og nasjonal lovgivning som gjelder kontroll av farer i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter, herunder:
a) tiltak for å kontrollere forurensning som kommer fra luft, jord, vann, fôr, gjødsel, veterinærpreparater, plantevernmidler og biocider og oppbevaring, håndtering og disponering av avfall,

og

b) tiltak som gjelder dyrs helse og velferd og plantehelse, og som kan påvirke menneskers helse, herunder programmer for overvåkning og kontroll av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.
4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som oppdretter, høster eller jakter på dyr, eller som produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å:
a) holde alle lokaler og innretninger som brukes i forbindelse med primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter, herunder lokaler og innretninger som brukes til lagring og håndtering av fôr, rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
b) holde utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
c) så langt det er mulig, sikre at dyr som skal slaktes, og når det er nødvendig, produksjonsdyr, er rene,
d) bruke drikkevann eller rent vann når det er nødvendig for å hindre forurensning,
e) sikre at personale som håndterer næringsmidler, er ved god helse og får opplæring om helserisikoer,
f) så langt det er mulig, hindre at dyr og skadedyr forårsaker forurensning,
g) oppbevare og håndtere avfall og farlige stoffer slik at forurensning unngås,
h) hindre innføring og spredning av smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom næringsmidler, herunder ved å treffe forebyggende tiltak når nye dyr innføres, og rapportere mistanke om utbrudd av slike sykdommer til vedkommende myndighet,
i) ta hensyn til resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra dyr, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse,

Hører stadig om folk som har tatt med seg sine hunder inn i matbutikker og på facebook fortelles det om hvor ulovlig slikt er. Nå har jeg begynt å se meg lei på alle antakelsene om dette er lovlig i Norge eller ikke. Dermed satte jeg i gang med å lete i mattilsynets lover og regler angående dette emnet. Link til mattilsynets sider er lagt inn nederst på siden.

– I´m talking about Norway now. 🙂 I keep hearing about people who have taken their dogs into food stores and on Facebook people are always telling how illegal this is in Norway. So now I had to find out what was right. 

Endelig fant jeg svaret og da var det som jeg trodde før jeg ble nedstemt av en gjeng og en innehaver som ikke har firebeinte selv. Tror jammen jeg skal skrive ut et eksemplar og ha i bilen bare for å trøkke det opp i trynet på alle bedreviterne.

– Finally I found the answer. It was as I thought before I was voted down by a gang people that didn´t even own an animal. Well, I’m going to print out a copy and have it in my car just so that I can put it up in the face of anyone that says it is illegal.

14 hunder på kafé. - 14 dogs in a Cafe.
14 hunder på kafé. – 14 dogs in a Cafe.

Mattilsynet skriver følgende: – Norwegian food safety authority writes the following:

Har kjæledyr adgang til steder de næringsmidler serveres og omsettes? – Have pets access to the places they served food and trade food?


Kjæledyr kan ha adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes der det ikke er fare for mattryggheten. Slike steder kan være i kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder. Dette gjelder både inne og utendørs. 

– Pets can have access to places where food is served and traded where there is no risk of food safety. Such sites can be in the cafes, restaurants, coffee shops, pubs, sports, living rooms and other dining and retail outlets locations. This is true both in and outdoors. 

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Dette kan være av andre grunner enn å sikre trygg mat.

– Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. This may be for reasons other than to ensure safe food.

Spesielt om nyttehunder – Especially aboutassistance dog

Nyttehunder kan medbringes i de områdene hvor kunder ordinært har adgang. Dette er bestemt i næringsmiddelhygieneforskriften.

– Assistance dogs can be brought in the areas with which customers has an ordinance access. This is determined in the food hygiene regulations.

Med nyttehund menes «førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

– With the Assistance dogs it mean «guide dog or service dog specifically trained to perform tasks for the blind or severely visually impaired people or people with physical impairment of function».

Logoen er linket opp til: – The logo is linked up to (Only in Norwegian):

STRENDER I NORGE.

Dette innlegget er i fra 2014. Om det gjelder nå, eller om det har kommet nye regler vet jeg dessverre ikke. (Only in Norwegian)

BLÅTT FLAGG

Nye direktiver i Danmark – Overdosevaksinering – New directives in Denmark – Vaccine Overdosing

Jeg har faktisk spurt en del veterinærer om dette med dosering angående små og store hunder. Hvorfor får små hunder samme dose som de store, men ingen vil, eller kan svare.

– I have in fact asked some vets about this with dosage regarding small and large dogs. Why do small dogs the same dose as the large one? No one can or wont answer me.

Dette burde faktisk mattilsynet ta en kikk på. Det samme gjelder rabiesvaksinene, stemmer det at det holder med en dose for en hund og den vil være vaksinert for livet?

– This should in fact the FDA (Mattilsynet in Norway) take a look at. The same applies to rabies vaccines, is it true that it is enough with one dose for a dog and it will be vaccinated for life?

Ny direktiver kommer i Danmark, jeg lurer på når de kommer til Norge.

– New directives coming in Denmark, I wonder when they’re coming to Norway.

Nya direktiv vaccinera hunden endast 2-3 gånger under hundens livstid

The Dangers of Vaccine Overdosing

Over-vaccinating and the overdosing of pet vaccines has become a global issue. 5 lbs dogs are receiving the same dose of the rabies vaccine as 150 lbs Great Danes, and vets are now witnessing terrible side effects.

Posted by Planet Paws on 26. februar 2017

Hoftedysplasi – Hipdysplasia

Hofteledsdysplasi hos hunder er det spunnet mange myter om. Man har alltid trodd at rask vekst og tunge hunder kunne utløse hofteledsdysplasi (HD), men en ny undersøkelse i Norge viser at dette ikke er tilfellet.

– Hipdysplasia in dogs is it spun many myths about. We have always believed that the fast growth and heavy dogs could trigger Hipdysplasia (HD), but a new study in Norway shows that this is not the case.

Tidligere undersøkelser fra blant annet Danmark har vist at nettopp hurtig vekst og kroppsvekt kunne være en av årsakene til sykdommen, men Randi Krontveits arbeide viser noe helt annet.

– Previous studies from Denmark have shown that rapid growth and body weight could be one of the causes of the disease, but Randi Krontveit´s research shows something completely different.

Overraskende resultater:
Forskeren kom frem til resultater som ikke før er dokumentert. Eksempelvis viser det seg at valper som er født om sommeren, ikke har så stor risiko for å utvikle HD som valper født om vinteren. Hun påviser også at valper helt frem til de er tre måneder skal ha mosjon i eksempelvis parker og kupert terreng for å minske risikoen for HD. Risikoen øker for hunder som går i trapper i denne alderen.

– Surprising results: 
The researcher got results that are not documented before. For example, it turns out that the puppies that are born in the summer has less chance to develop HD that puppies born during the winter. She detects that the puppies until they are three months should have exercise out in gently undulating terrain to minimize the risk of HD. The risk increases for dogs that goes in stairs at this age.

Hundene ble fulgt fra de var valper og frem til de var 10 år. Både oppdrettere, eiere og dyrleger har svart på spørreskjemaer gjennom hele hundens liv.

– The dogs were followed from they were puppies until they were 10 years old. The breeders, owners and veterinarians have black on questionnaires throughout the dog’s life.

Det deltok 500 hunder i dette prosjektet. – It was attended 500 dogs in this project.

Jeg har også lest om hva man bør bruke som underlag i valpekassa og i bingen når de er små, men finner dessverre ikke igjen denne artikkelen om dette forskningsprosjektet. Hvis du kjenner til det hadde jeg satt stor pris på å få linken.

– I have also read about what you should use as substrates in puppy crate and in play pen when they are small, but unfortunately I can´t find this article about this research project. If you know it I had appreciate to get the link.

 

Dyrevelferdloven.

Det er ikke lov å stille ut hunder med kuperte ører og hale i Norge. Det er heller ikke lov å fjerne sporer/ulveklør. Er man i tvil om dette er gjort kan man røntgenfotografere hunden for å sjekke.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 9. Medisinsk og kirurgisk behandling

Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet.

Det skal ikke gjøres operative inngrep eller fjernes kroppsdeler på dyr uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse. Det er likevel tillatt å foreta forsvarlig merking av dyr i dyrehold. Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner.

Ved smertefulle inngrep skal det nyttes nødvendig bedøvelse og smertelindring.

Kongen kan gi nærmere forskrifter om medisinsk og kirurgisk behandling, herunder fastsette vilkår for eller forby visse former for slik behandling og gjøre unntak fra andre ledd.

Stamcellebehandling hos hund

Leste noe på Facebook i dag som virket helt fantastisk. Stammcellebehandling av hund.

Hønefoss Dyrehospital har nå gjennomført den første stamcellebehandlingen på hund på klinikken. Stamcellebehandling har vært i bruk for dyr i USA noen år, og er nå tilgjengelig også i Europa. Dette er en form for regenerativ terapi der vi isolerer stamceller hentet fra hundens eget fettvev, aktiverer de og injiserer de i området vi vil behandle. F.eks. ved osteoartrose kan vi legge stamceller inn i ledd der de kan differensieres til nye bruskceller og samtidig ha betennelsesdempende virkning. Resultatet er mindre smerte og bedre mobilitet. Stamcellebehandling er fremdeles helt i sin «ungdom», og fremtiden vil vise hvilke sykdommer som kan behandles. Les mer om stamceller her: http://www.mediveteurope.com/english

Du kan se en film om Rottweileren Bajazz som har fått slik behandling. Det ser ut som det virket veldig bra på han.

Filmen ligger på Hønefoss Dyrehospital sin Facebookside.

Hannhundens kjønnsorgan

HANNHUNDENS KJØNNSORGAN

Paring: Når en hannhund parer en tispe vil han henge sammen med tispen en stund. Hannen kan da løfte bakbeinet over ryggen på tispa og snu seg slik at de blir stående med baken mot hverandre. Slik kan de stå alt i fra noen minutter til over en time. Ikke alle hanner løfter beinet over ryggen på tispa.

At hannen henger sammen med tispa skyldes at et spesielt svampelegeme ved roten av hannens penis hovner opp slik at hannen hindres i å trekke seg ut etter selve paringen. Denne sammenlåsningen har ingen kjent funksjon annet enn at man tror at den er tilpasset slik for at det skal sikre at hannen er den som blir far til kullet. Når de er sammenlåst får sædcellene tid til å svømme hunnens eggceller i møte og når de henger slik har ingen andre hanner mulighet til å pare seg med tispen.

Hannhundens kjønnsorgan
Hannhundens kjønnsorgan
Erigert penis hos hund
Erigert penis hos hund

Kontrakter/avtaler/attester

Det finnes kjøpekontrakt, paringsavtale og andre kontrakter i forbindelse med hund.

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av husdyr. (Elektronisk)

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av husdyr. (Pdf)

Kjøpsavtale NKK

Paringsavtale NKK.

Forvertavtale NKK.

Bruksanvisning ved eierskifte NKK.

Eierskifte NKK

Veterinærattest i forbindelse med salg av valper NKK.

Eierskifteskjema manuelt.

Regler for registrering av hund NKK.

Informasjonsmateriell NKK

NKKs prisliste