Berit har fått barn! – Berit has got some children!

Jeg fikk et svar i fra Mattilsynet. Det var kun en beskjed om at henvendelsen måtte til det lokale Mattilsynet. Så jeg venter fortsatt på svar i fra dem.

– I received a reply in from the Norwegian food safety authority. It was just a message that the inquiry had to to the local Norwegian food safety authority. I’m still waiting for a response from them.

Har sommeren bare gått og lagt seg eller? Plutselig snudde alt bare om. En kald temperatur har spredt seg over hagen her og det daler ned slike store dråper i fra himmelen. De dråpene er heldigvis ikke frosne og hvite. Det er kanskje dette som gjør til at jeg kan kalle det «sommer» på denne tiden av året.

– Has the summer gone to bed? Suddenly everything turned about. A cold temperature has spread over the garden and the thing that comes down from heaven is drops that fortunately not is frozen and white. Perhaps this is which I can call it «summer» at this time of the year.

Alle har jo bursdag en gang i året. Evas bursdag er ikke før til neste år, men det å lære seg å gå med krone slik at jeg kunne få tatt et flott bursdagsbilde til neste år syntes jeg var en god idé. Eva var ikke het enig. Vi har god tid å trene på da siden hun ikke fyller år før i mars.

– All of us has birthday once a year. Eva’s birthday is not until next year, but I thought that she should learn how to go use the Crown so that I could get a great birthday picture of her next year I thought was a good idea! Eva did not agree. We have plenty of time to work out discussion. Her birthday is in March next year.

Det skulle vært elegant - It should have been elegant
Det skulle vært elegant – It should have been elegant
Hun fikk se seg selv i vinduet på stekeoven - She got to see herself in the reflection of the ovn.
Hun fikk se seg selv i vinduet på stekeoven – She got to see herself in the reflection of the oven.
Etter at hun så seg selv, prøvde hun å spise kronen. Kanskje det var et hint. - After she saw herself she tried to eat the crown. Perhaps it was a hint.
Etter at hun så seg selv, prøvde hun å spise kronen. Kanskje det var et hint. – After she saw herself she tried to eat the crown. Perhaps it was a hint.

Da Pavel var her var det veldig varmt i været og Pavel prøvde å finne de kjøligste plassene å ligge. Det var ikke alltid like lett å finne ham selv om han er stor.

– When Pavel was here, it was very hot in the air and Pavel tried to find the coolest places to sleep. It was not always easy to find him even though he is big.

Hvor er Pavel? - Where is Pavel?
Hvor er Pavel? – Where is Pavel?
Å spise her i huset er ensbetydene med at noen ber pent- To eat in this house means that someone always asks nicely
Å spise her i huset er ensbetydene med at noen ber pent- To eat in this house means that someone always asks nicely

Berit har adoptert barna som kom hit. Berit var ikke ferdig med å spise så hun måtte sitt litt lengre i buret. Da hun oppdaget at Jorunn rotet i buret til barna sine var måltidet over. Dette er Berit sine barn og de vokter hun med livet som innsats. Eva hjelper til også med vakholdet ovenfor de små fjærkledde nøstene.

– Berit has adopted kids who came here. Berit was not finished eating so she had to sit a little bit longer in the cage. When she discovered that Jounn was messing with her kids her meal was over. These are her children and  Berit guard them with with her life. Eva helps out guarding the small feathered two legged balls.

Berit, min søster Jorunn og Mango - Berit, my sister Jorunn and Mango
Berit, min søster Jorunn og Mango – Berit, my sister Jorunn and Mango

Hun må inn i buret og sjekke om alle har det bra. De stakkars små er litt våte når hun er ferdig med å sjekke alle sammen. Har Berit spist napper de henne i skjegget hennes for da er det vått. Jeg vet ikke helt hva kommende eiere vil si til kyllinger som tror de er hund.

– She has to get into the cage and check if all is fine. Those poor little once is a little bit wet when she is finished to check them all. If Berit has eaten they pull her beard because it is wet and they might find something to eat in it. I do not know what the upcoming owners will say to chickens who think they are dogs.

Berit og ungene hennes - Berit and her kids
Berit og ungene hennes – Berit and her kids

 

Jeg tror hun har kontroll på alle nå. Eva passer på i bakgrunnen. - I believe she knows where everyone is now. Eva is guarding from the outside.
Jeg tror hun har kontroll på alle nå. Eva passer på i bakgrunnen. – I believe she knows where everyone is now. Eva is guarding from the outside.
Jammen fikk vi overraskende besøk fra nord. Kajsa og Ingela stakk innom. Det var koselig å se dem igjen. - We got a surprise visit from the North. Kajsa and Ingela stopped by. It's nice to see them again.
Jammen fikk vi overraskende besøk fra nord. Kajsa og Ingela stakk innom. Det var koselig å se dem igjen. – We got a surprise visit from the North. Kajsa and Ingela stopped by. It’s nice to see them again.

God natt! – Good night!

Har kjæledyr adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes? – Has pets access to the places where they serve food or trade food in Norway?

Det har blitt så store protester om det som står på Mattilsynets sider. Har fått link til Lovdata om at det skal være forbudt med hund i matbutikker. Nå stoler jeg hverken på det ene eller andre som står på disse sidene lengre så nå har jeg sendt en mail til Mattilsynet og forspurt om hva som er rett. Når jeg får svar vil jeg legge ut svaret her på bloggen og dele dette slik at det ikke skal være feil det som er skrevet. Håper det er greit for dere som har sjekket linken til Mattilsynets sider.

Link til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/KAPITTEL_6?q=s%C3%A6rskilte%20bestemmelser%20om%20nyttehunder#KAPITTEL_6

Lovdata sier dette. 

§ 14.Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.

Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

§ 15.Særskilte bestemmelser om nyttehunder

Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

Tillegget til lovdata sin side:

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/ARTIKKEL_6#ARTIKKEL_6

II. Hygienebestemmelser

2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal så langt det er mulig, sikre at råvarer beskyttes mot forurensning, idet det tas hensyn til all foredling som råvarene senere skal gjennomgå.
3. Uten at den alminnelige forpliktelsen fastsatt i nr. 2 berøres, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak overholde relevante bestemmelser i EØS-regelverk og nasjonal lovgivning som gjelder kontroll av farer i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter, herunder:
a) tiltak for å kontrollere forurensning som kommer fra luft, jord, vann, fôr, gjødsel, veterinærpreparater, plantevernmidler og biocider og oppbevaring, håndtering og disponering av avfall,

og

b) tiltak som gjelder dyrs helse og velferd og plantehelse, og som kan påvirke menneskers helse, herunder programmer for overvåkning og kontroll av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.
4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som oppdretter, høster eller jakter på dyr, eller som produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å:
a) holde alle lokaler og innretninger som brukes i forbindelse med primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter, herunder lokaler og innretninger som brukes til lagring og håndtering av fôr, rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
b) holde utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
c) så langt det er mulig, sikre at dyr som skal slaktes, og når det er nødvendig, produksjonsdyr, er rene,
d) bruke drikkevann eller rent vann når det er nødvendig for å hindre forurensning,
e) sikre at personale som håndterer næringsmidler, er ved god helse og får opplæring om helserisikoer,
f) så langt det er mulig, hindre at dyr og skadedyr forårsaker forurensning,
g) oppbevare og håndtere avfall og farlige stoffer slik at forurensning unngås,
h) hindre innføring og spredning av smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom næringsmidler, herunder ved å treffe forebyggende tiltak når nye dyr innføres, og rapportere mistanke om utbrudd av slike sykdommer til vedkommende myndighet,
i) ta hensyn til resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra dyr, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse,

Hører stadig om folk som har tatt med seg sine hunder inn i matbutikker og på facebook fortelles det om hvor ulovlig slikt er. Nå har jeg begynt å se meg lei på alle antakelsene om dette er lovlig i Norge eller ikke. Dermed satte jeg i gang med å lete i mattilsynets lover og regler angående dette emnet. Link til mattilsynets sider er lagt inn nederst på siden.

– I´m talking about Norway now. 🙂 I keep hearing about people who have taken their dogs into food stores and on Facebook people are always telling how illegal this is in Norway. So now I had to find out what was right. 

Endelig fant jeg svaret og da var det som jeg trodde før jeg ble nedstemt av en gjeng og en innehaver som ikke har firebeinte selv. Tror jammen jeg skal skrive ut et eksemplar og ha i bilen bare for å trøkke det opp i trynet på alle bedreviterne.

– Finally I found the answer. It was as I thought before I was voted down by a gang people that didn´t even own an animal. Well, I’m going to print out a copy and have it in my car just so that I can put it up in the face of anyone that says it is illegal.

14 hunder på kafé. - 14 dogs in a Cafe.
14 hunder på kafé. – 14 dogs in a Cafe.

Mattilsynet skriver følgende: – Norwegian food safety authority writes the following:

Har kjæledyr adgang til steder de næringsmidler serveres og omsettes? – Have pets access to the places they served food and trade food?


Kjæledyr kan ha adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes der det ikke er fare for mattryggheten. Slike steder kan være i kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder. Dette gjelder både inne og utendørs. 

– Pets can have access to places where food is served and traded where there is no risk of food safety. Such sites can be in the cafes, restaurants, coffee shops, pubs, sports, living rooms and other dining and retail outlets locations. This is true both in and outdoors. 

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Dette kan være av andre grunner enn å sikre trygg mat.

– Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. This may be for reasons other than to ensure safe food.

Spesielt om nyttehunder – Especially aboutassistance dog

Nyttehunder kan medbringes i de områdene hvor kunder ordinært har adgang. Dette er bestemt i næringsmiddelhygieneforskriften.

– Assistance dogs can be brought in the areas with which customers has an ordinance access. This is determined in the food hygiene regulations.

Med nyttehund menes «førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

– With the Assistance dogs it mean «guide dog or service dog specifically trained to perform tasks for the blind or severely visually impaired people or people with physical impairment of function».

Logoen er linket opp til: – The logo is linked up to (Only in Norwegian):

STRENDER I NORGE.

Dette innlegget er i fra 2014. Om det gjelder nå, eller om det har kommet nye regler vet jeg dessverre ikke. (Only in Norwegian)

BLÅTT FLAGG

Veldig små gjester – Very small guests

Man besøker venner og bekjente og man regner da med å bli mottatt med vennlighet. Det er ikke så morsomt når vennligheten ender opp med verandaleppe. Vel veranda og veranda,det ble i hvert fall sår. Skal si Emil til naboen er hard i hodet. Ikke gi en nuffe klem når den er som mest glad.

– When one visit friends and acquaintances one hope they will greet one well. It’s not so funny when the friendliness ends up with thick lip. Well the thick and thick, it was at least sore. Have to say the neighbor´s Emil has a hard skull. Do not give a Newfoundland dog a hug when it is happy to see you.

Vondt - Hurt
Vondt – Hurt

Det å ha pynt i hagen når man har hund er ikke alltid like lett. Det er jo så koselig å sitte og høre på vannet klukke. Noen ganger er den lyden borte. Da hører man bare fresing, og her har jeg beviset på hvorfor denne vannfontenen må fylles så ofte.

– Having decorated the garden when you dog is not always easy when one has dogs there. It’s so cozy to sit and listen to the sounds of the water. Sometimes the sound is gone and one only hear the pump screaming for more water. I have the proof of why this water fountain is requiring more water so often.

Naboens vannfontene - The neighbor's water fountain
Naboens vannfontene – The neighbor’s water fountain

Jeg har jo som kjent et problem når jeg møter andre. Flokken min går helt opp i fistel og forventer å få hilse på alle vi møter. Hege Marie og jeg fant ut at ved alle turstiene på Eggemoen var vi nødt til å møte andre. Det stemte! Gudny startet det hele med å krumme ryggen for å komme først bort til møtene. Da dro hun med seg Berit og så resten av røkla. Denne gangen hadde jeg med meg våpnet mitt spruteflaska og det var bra. Fikk sprutet på hele gjengen flere ganger. Runden var på fem kilometer. Neste gang får vi gå der det er enda mere folk og dyr. Nå skal vi ha vekk dette tullet hver gang vi møter noen altså.

– I have a problem when we are out walking and I meet others. My flock goes ballistics/crazy when we meet people or other dogs. The problem is that I have not walked often enough on places where we meet others. The only thing my gang want is to greet all the dogs and people we meet. Hege Marie and I found out that we had to walk nearby all the hiking trails at Eggemoen. That is a place we could be certain of meeting others. We did! Gudny started it all when we met by  curling her back and start to squeak and bark toward the people we met. Berit goes second and then the whole gang starts. This time I had with me my gun spray bottle and that was good. I got spray water on the whole gang several times. The hiking round was five kilometers long. Next time we’ll go where there are even more people and animals. Now we are going to stop this nonsense every time we meet someone that is.

Ut på tur igjen - On a walk again
Ut på tur igjen – On a walk again
Hege Marie and Teddy
Hege Marie and Teddy

26.05.17 var vi hos veterinæren og fikk gitt Eva og Berit Rabiesvaksinene sinepluss at hele gjengen fikk markkur. Vi skal ut og reise til sommeren og da er det greit å komme inn under 28 dagers regelen angående markkur slik at vi slipper å tenke på dette når vi skal tilbake inn i Norge. Jeg ønsker nemlig at hele gjengen skal få være med hjem igjen.

– 26.05.17 we were at the vet today and Eva and Berit got their rabies vaccine plus the whole gang got dewormed. We’re going to travel during the summer and the gang has to be dewormed  to get back in to Norway. Since I started it now they will be in this 28 day rule regarding the deworming so that we don’t have to think about this when we’re going back into Norway. I want the whole gang to come back home again.

Da vi var på Gran kom en gammel kjenning, den lille yetien Pavel og hans eier. Pavel skal være hos oss i helgen. Må innrømme at jeg har blitt utrolig glad i den lille hvite gutten på fire bein.

– When we were at the Gran came an old acquaintance, the little yeti Pavel and his owner. Pavel is going to stay with us for the weekend. Have to admit that I´m incredibly fond of the little white boy on four legs.

Peter and Pavel
Peter and Pavel

Gjengen og jeg besøkte modern og stefaren min i dag. Jeg fortalte dem at jeg hadde skaffet en ny hund til dem og viste dem Pavel. De trodde ikke på meg. Pavel elsker grisefoten han fikk å gnage på. Han lå til og med i sola.

Me and my gang visited my mother and my stepdad today. I told them that I had gotten them a new dog and showed them Pavel. They did not believe me. Pavel loved the the pig’s bone. He even laid in the sun when he gnawed on it.

Pavel
Pavel

Det var så varmt at jeg lot gjengen stå ute i en binge. De fikk utdelt vær sin grisesnute. Det var visst ikke vondt. Eva var i bilen og gnagde på sin grisefot.

– It was so hot that I let the gang stand out in a pen outside. They each got a pigs nose. It certainly was something they liked. Eva was in the car and got her own pigs foot to gnaw on.

Småbikkjene fikk vært sitt griseneser - The small dogs got pignoses
Småbikkjene fikk vært sitt griseneser – The small dogs got pignoses

I dag kom det noen nye gjester som skal være her noen uker. De har aldri vært hjemmefra før og syntes nok det var litt skummelt. Eva og Berit var de som var mest interessert i disse pippende dyrene som bare lå i en haug i hjørnet på buret sitt. Jeg gleder meg til de blir tryggere. Da er det ikke sikkert Eva og Berit synes det er så kult.

– Today it came some new guests who will be here for a few weeks. They have never been away from home before and thought it was a little bit scary. Eva and Berit were those who were most interested in these small feather dressed creatures. I can’t wait until they become safer. Then it’s not likely Eva and Berit will think they are so cool.

Hva er dette? - What is this?
Hva er dette? – What is this?

Jeg husker sist jeg hadde kyllinger inne. Da hadde jeg hundene Lotta og Emil. De kyllingene spiste av skjegget til hundene da hundene hadde spist. Dette var Lotta sine babyer. Harald står foran henne.

– I remember the last time I had chickens inside. Then I had the dogs Lotta and Emil. The chickens ate of their beard to clean it after the dogs had eaten. Those chicken was Lotta´s babies. The rooster Harald stands in front of her.

Harald and Lotta
Harald and Lotta

Her er de som voksne. De kom stadig inn og ville ha selskap og gjerne litt mais.

– Here they are as grown. They always came in so that they got some company and hoped to get some corn too.

Harald, Arthur and Thomas
Harald, Arthur and Thomas

God natt! – Good night!

 

Utstillingstrening – Showtraining

Da jeg oppdaget denne doning på jordet tok jeg med meg hundene bort til naboen og lot dem få løpe hos henne istedenfor her i hagen. Det var formiddag og det blåste for mye til at jeg tok sjansen på å slippe ut gjengen i hagen min. Jeg er ikke så veldig glad i sprøytemidler.

– When I discovered this in the field I took my dogs over to neighbor and let them run in her garden with her dogs. It was morning and it was too much of a wind so I did not take the chance to let them out in the my garden. I’m not very fond of pesticides.

Sprøyting - Spraying
Sprøyting – Spraying

Emil, Brigg og Alvin kom ut først. De var ikke lei seg for besøk av gjengen. Eva fikk totalt løpedilla og det så nesten ut som om hun skulle brekke beina der hun sladdet rundt steinen. Stakkars Alvin, han prøvde å få hilst på dama, men det er ikke så lett å få hilst på noen som man nesten nådde bort til. Gudny fant ut at det var lurt å skygge banen.

– Emil, Brigg and Alvin came out first. They were not sorry for the visit of the gang. Eva got a total crazy run and it looked almost as if she was going to break her when she skidded around the stone. Pour Alvin, he tried to greet Eva, but it isn´t easy to greet someone that is almost near in between. Gudny found it safest to get out of Eva´s running track.

Alvin, Eva and Gudny
Alvin, Eva and Gudny

Stakkars Alvin, det var ikke så lett å holde følge med Eva så han valgte å følge Gin istedenfor. Gin holdt en fart som passet bedre for Alvin. Så de to travet rundt. Gin først og Alvin etter.

– Poor Alvin, it was not so easy to keep up with Eva so he chose to follow Gin instead. Gin held a speed that suited better for Alvin. So the two trotted around. Gin first and Alvin followed.

Alvin and Gin
Alvin and Gin

Etter en stund ble Gin lei av å bli forfulgt. Det for da være grenser tenkte han. Dermed så bjeffet han fire – fem ganger mot Alvin. Da snudde Alvin og gikk. Det var visst bedre å forfølge en av de andre.

– After a while Gin got tired of being followed. Gin had his limits. So he barked ate Alvin four-five times. Alvin turned. It was better to follow some one else.

Gin ble lei - Gin got tired
Gin ble lei – Gin got tired

Neste offer for Alvins fotfølgertendenser var Hilde. Vel hun kunne blitt neste offer, men Alvin rakk ikke bort til henne en gang før hun bjeffet ham vekk.

– The next victim of Alvin’s foot follow tendencies was Hilde. Well she could have been the next victim, but Alvin did not get near her before she yelped him away.

Kanskje Hilde? - Maybe Hilde?
Kanskje Hilde? – Maybe Hilde?

Alvin prøvde å forfølge Mango og Gudny. Resultatet ble ikke noe bedre der. De bare overså ham fullstendig. Stakkars Alvin.

– Alvin tried to follow Mango and Gudny. The result was no better. They just ignored him completely. Poor Alvin.

Alvin, Mango and Gudny
Alvin, Mango and Gudny

Til slutt la Gudny seg ned foran Alvin akkurat som om hun gjorde seg til. Da var det Alvins tur til å overse. Det gadd han da ikke. Han ville leke han.

– In the end Gudny laid down in front of Alvin. Then it was Alvin’s turn to overlook. He did not want her to lay down, he wanted to play. 

Alvin fornærmet? - Alvin offended?
Alvin fornærmet? – Alvin offended?

Like før jeg skulle reise bestemte Colin seg for at det var på tide med kloklipp. Det viste han ved å gå opp på stellebordet. Imens jeg løp og hentet mobilen slik at jeg skulle få tatt et bilde av ham hadde Emil overtatt plassen. Stakkars Colin måtte pent vente i kø. Det var ikke plass til begge på stellebordet.

– Just before I was going to leave decided Colin that it was time to cut his nails. He showed it by going up on the table. Meanwhile I ran and retrieved my phone so that I could take a picture of him, Emil took his place. Poor Colin, he had to wait in line. There was no room for both on their table.

Emil and Colin
Emil and Colin

Så var det tid for trening. Gin var over seg av lykke over å få jobbe. Det var resten av gjengen også forresten. Hege Marie tok noen bilder for meg imens Gin og jeg drev med utstillingstrening. Først satte han seg foran meg, men han husket raskt at det ikke var det jeg ønsket da jeg strakte frem handa. Uansett var han kjempeglad.

– Then it was time for training. Gin was very happy that he once again got to work. The rest of the gang loves it too. Hege Marie took some pictures while Gin and I trained. First Gin sat in front of me, but he remembered quickly that it was not what I wanted when I reached out my hand. Either way, he was so happy.

Ikke sitt - Not sit
Ikke sitt – Not sit

Jeg løftet ham opp på bordet. Ha blir flinkere og flinkere. Nå må Gin og jeg begynne å trene på hvor jeg vil at han skal sette føttene.

– I lifted him up on to the table. He got better and better. Now we have to start training him on where I want his feet to be.

https://youtu.be/8g-u3NvfSOI

Da jeg skrev blogginnlegget for i går lagde jeg meg litt popcorn. Det fikk jeg hjelp til å spise. Kunne hjelperen ha ryddet opp etter seg også hadde det vært fint.

– When I wrote yesterdays blog post I made me a little popcorn. I got help to eat it. The assistant could have cleaned up after him selves, that would have been nice.

Knerten elsker popcorn - Knerten loves popcorn.
Knerten elsker popcorn – Knerten loves popcorn.

Når han er på tyvtokt synes han det er veldig greit å ikke bli forstyrret. Han har jo tross alt stjålet maten.

– When he is on he’s stealing raid he does not like to be disturbed. After all, he has stolen the food.

Hallo, ikke forstyrr - Hello, do not disturb
Hallo, ikke forstyrr – Hello, do not disturb

Akkurat som ungene får han fjeset fullt av mat. Ikke tørker han det bort heller. Litt søt er han selv om han ikke akkurat er fullfjæret. 

– Just like the kids he gets his face filled with food. He does not wipe it of either. I think he is a little sweet even though he’s not exactly pretty without his feathers. 

Akkurat som ungene - Just as the kids
Akkurat som ungene – Just as the kids

God natt! – Good night!

 

Griffetreff i Fosser og kakeoppskrifter 21.05.17 – Griffgathering in Fosser and recipes for the cakes.21.05.17

Har sett frem til denne dagen hvor jeg skal møte igjen en del av Griffegjengen. Alarmen var satt til halv åtte slik at jeg skulle være sikker på å få gjort alt som måtte gjøres før jeg forlot huset. Sovnet ikke før to i natt så jeg kan ikke si at jeg var våken akkurat da mobilen satt i å hyle for og vekke meg.

– I have looked forward to this day where I will be meeting some of the Griffgang. The alarm was set to half past seven. This is so I would be sure to get done everything that needs to be done I can leave the house. I did not fell asleep before 02:00 AM last night so I can not say that my eyes wanted to open when my phone started to howl to wake me up. 

Berit fikk ligge hos meg i natt og da jeg løftet på dyna får å få henne med meg ut strakk hun bare frem labben akkurat som hun sa: «Prat til poten» eller «Jeg orker ikke stå opp enda.»

– Berit got to sleep with me and when I lifted the covers to get her out she stretched her paw in front of me as if she was telling me: «Talk to the paw.» or «I do not want to get up just yet.»

Talk to the paw!
Talk to the paw!

Jeg dusjet før jeg la meg i natt og det angret jeg på da jeg sto opp. Prat om å være trøtt i trynet og ha en dårlig hårdag.

– I showered before I got in to bed last night and that I regretted when I woke up this morning. I´m tired and have a bad hairday too.

Trøtt - Tired
Trøtt – Tired

Jeg hadde spurt Hege Marie og Inger Kvendbø om de, Bajazz og Maskot hadde lyst til å være med. Vi skulle til Torild og Ole Lybekk på Griffetreff. Teddy ble ikke med i dag da vi vet at han ikke vil kunne gå sammen med griffene enda.

– I had asked Hege Marie and Inger Kvendbø if they, Bajazz and Maskott wanted to join me today. We were to go to Torild and Ole Lybekk that had invited to a gathering for Griffon. We let Teddy stay at home with Hege Marie´s daughter because we know that he will not be able to go along with the griffons yet.

Hege Marie og jeg ble enige om å dra klokken ni slik at vi skulle rekke å plukke opp Inger og hundene hennes. Oppmøtetiden på griffetreffet var klokken tolv og med denne tidsmarginen ville vi være sikre på å komme tidsnok.

– Hege Marie and I had to leave at nine so we could get Inger and her dogs too. We were to be at Torild and Ole at twelve and with this time margin we would be sure to be on time.

Dessverre kunne ikke Inger være med da det ventes små der i huset. Så Hege Marie og jeg tok det med ro. Klokken ti var bikkjene og vi i bilen. Vi rakk å kjøre fire meter før jeg fant ut at jeg ville sjekke hvilken vei som var smartest å kjøre. Jeg logget meg inn på Facebook og inn på Arrangementer. Fant adressen og i det jeg skal til å logge meg ut oppdaget jeg startiden for treffet. Det var klokken 16:00. Ingen kan si at vi ikke prøvde å komme tidsnok i hvert fall!

– Unfortunately Inger couldn´t come today so Hege Marie and I had one hour extra before we had to leave. At ten the dogs, Hege Marie and I was ready for take off. I drove four meters and thought it was a good idea to check the address and use google maps to show us were we were going. I logged in to Facebook to check the address and found it. When I’m about to log out I discovered the attendance time, it started at 16:00. No one can say that we did not try to be on time!

Da jeg åpnet bakdøra var det fem forundrede hoder som kikket på meg. Tror dette var den korteste bilturen vi noen gang har hatt med hundene. Det var fire timer til vi måtte starte bilturen vår. Vi losset ut seks skuffede hunder. Hege Marie og jeg satte oss for å se en serie på Netflix, før vi atter en gang lastet oss ut i bilen. Jeg sovnet nesten da vi satt og så på serien.

– When I opened the back door it was five puzzled heads that looked at me. Think this was the shortest road trip we have ever had with the dogs. It was four hours until we had to start again. We unloaded six disappointed dogs. Hege Marie and I sat down and saw a series on Netflix, until we once again loaded us into the car. I almost fell asleep when we sat and watched the series.

Vi fulgte reiseruten Googlemaps viste oss. Jeg fortalte Hege Marie at jeg hadde bodd på Kløfta på sekstiallet. Plutselig kjente jeg igjen et navn på et skilt. Da måtte jeg bare svinge av og finne ut om jeg var på rett plass. Jammen fant vi gården jeg bodde på sammen med mamma da jeg var liten. Mamma hadde jobbet som husholderske og gårdshjelp på denne plassen. Det var nesten så jeg ventet på at Lasse, den første hunden i mitt liv skulle komme løpende. Selvfølgelig gjorde han ikke det for han var borte for maaaange år side.

– We followed the way Googlemaps showed us. I told Hege Marie that I had lived at Kløfta in the sixties. All of a sudden I recognized a name on a sign. I had to turn of the road and find out if we were in the right place. We found the farm I lived on along with my mom when I was little. My mother had worked as a housekeeper and farm help there. It was almost as I waited for Lasse to come running. He was the first dog in my life. Of course he did not because he was gone many years ago.

På veien foran meg lærte jeg å sykle på en liten rød tohjulssykkel. På venstre side av veien foran det hvite huset (Det huset var ikke der da jeg bodde der) til venstre syklet jeg ut i grøfta og landet i en haug med brennesle. På denne veien trakk Lasse meg på et akebrett om vinteren. Mange gode minner dukket opp da jeg satt i bilen og så ned på gården. Den eneste bygningen jeg kjente igjen var stabburet. 

– On the road in front of me, I learned to ride a bike on a small red two-wheeled bicycle. On the left side of the road in front of the white house (The House was not there when I lived there) to the left I biked out into the ditch and landed in a pile of stinging nettle. On this path Lasse pulled me on a sledge in the winter. Many good memories popped up when I sat in the car and looked down on the farm. The only building I recognized was the storehouse. 

Det første hjemmet jeg kan huske - The first home I can remember
Det første hjemmet jeg kan huske – The first home I can remember

Det er ikke lett å ankomme et Griffetreff. Det er i hvert fall ikke lett å komme inn porten.

– It is not easy to arrive at a Griffgathering. It is certainly not easy to get into the gate.

Starten på Griffetreffet for de firbeinte var høy bakbeinsløft. Veldig viktig å vise hvor stor og sterk man er for resten av gjengen som var der. I hvert fall når man ikke er en Griffon.

– The start of the Griffgathering for the fourlegged one was high hind leg lift. Very important to show how big and strong one are for the rest of the gang that was there. At least when one is not a Griffon.

Høye bakbeins løft - High hind leg lifting
Høye bakbeins løft – High hind leg lifting

Man trengte ikke være engstlig for at noen skulle komme seg ubemerket inn porten. Jeg kommer ikke til å prøve å skrive navnene på hundene i dette bildet. Jeg kjente igjen ei nederst til venstre og hun heter Hilde og den sorte Petiten som heter Gin.

– One didn´t have to be anxious for someone to get unnoticed through the gate. I’m not going to try to write the names of the dogs in this picture. I recognized one at the bottom left, her name is Hilde and the black Petit called Gin.

Velkomstkommiteen - Welcome Committee
Velkomstkommiteen – Welcome Committee
Torild Lybekk er den skyldige når det gjelder mange av bildene i blogginnlegget i dag - Torild Lybekk the guilty one for many of the pictures on this blog today
Torild Lybekk er den skyldige når det gjelder mange av bildene i blogginnlegget i dag –
Torild Lybekk the guilty one for many of the pictures on this blog today
Bertram - Photo by: Torild Lybekk
Bertram – Photo by: Torild Lybekk
Gin and Spicy - Photo by: Torild Lybekk
Gin and Spicy – Photo by: Torild Lybekk
Hilde - Photo by: Torild Lybekk
Hilde – Photo by: Torild Lybekk
Piraya - Photo by: Torild Lybekk
Piraya – Photo by: Torild Lybekk
Gudny - Photo by: Torild Lybekk
Gudny – Photo by: Torild Lybekk
Sam - Photo by: Torild Lybekk
Sam – Photo by: Torild Lybekk
Gudny - Photo by: Torild Lybekk
Gudny – Photo by: Torild Lybekk

Jeg er ikke sikker på navnet på den til høyre så jeg skrev bare noen punktumer.

– I’m not sure on the name of the one to the right so I wrote a few periods.

Sam and .... - Photo by: Torild Lybekk
Sam and …. – Photo by: Torild Lybekk
Teddy - Photo by: Torild Lybekk
Teddy – Photo by: Torild Lybekk
Berit - Photo by: Torild Lybekk
Berit – Photo by: Torild Lybekk

Jeg lurer på om Misha prøvde seg på et bilde med Duckface, men så måtte han våte leppene først! – I wonder if Misha tried to get at picture with a duckface, but he had to wet its lips first!

Misha - Photo by: Torild Lybekk
Misha – Photo by: Torild Lybekk
Astrid Krog and Misha - Photo by: Torild Lybekk
Astrid Krog and Misha – Photo by: Torild Lybekk
Heidi Peat Araldsen, Bertram and Berit
Heidi Peat Araldsen, Bertram and Berit
Hege Marie - Photo by: Torild Lybekk
Hege Marie – Photo by: Torild Lybekk
Pia and Chablis - Photo by: Torild Lybekk
Pia and Chablis – Photo by: Torild Lybekk
Mette Lise Engh - Photo by: Torild Lybekk
Mette Lise Engh – Photo by: Torild Lybekk
Tina and ..... - Photo by: Torild Lybekk
Tina and ….. – Photo by: Torild Lybekk
Kristin Johansen and Anniken Ronnysdottir Benjaminsen - Photo by: Torild Lybekk
Kristin Johansen and Anniken Ronnysdottir Benjaminsen – Photo by: Torild Lybekk

Mat må til på et treff. Hva er bedre enn en hotdog? – When we meet we need food. Whats better than a hotdog?

Heidi Peat Araldsen and me - Photo by: Tina strømsmoen
Heidi Peat Araldsen and me – Photo by: Tina strømsmoen

Vi elsker å kose oss alle sammen og det er noe vi virkelig kan på slike griffetreff.

– We love to have a nice time and we always get that when we meet.

Nesten alle - Almost everyone - Photo by: Tina strømsmoen
Nesten alle – Almost everyone – Photo by: Tina strømsmoen
Barbro (me) - Photo by: Torild Lybekk
Barbro (me) – Photo by: Torild Lybekk

Når man er liten trenger man litt ekstra mat i løpet av dagen. Det går ikke upåaktet hen i fra de andre.

– When you’re small, you need a little extra food during the day. It does not go unnoticed from the others.

Bertram and Heidi - Photo by: Tina Strømsmoen
Bertram and Heidi – Photo by: Tina Strømsmoen

Det å slappe av med en Piraya på magen går ikke i det hele tatt bare slik at du vet det. Jeg tror Gunn også fikk merke det. 😀

– To relax with a Piraya on your stomach is something that can´t be done. I believe Gunn found that out also. 😀

Piraya and Gunn - Photo by: Torild Lybekk
Piraya and Gunn – Photo by: Torild Lybekk

Ingen krangling. Kan vi dele? – No arguing. Can we share?

Jeg klarte å kjenne igjen Tina og de av hundene som var mine, men resten får bare være hunder på dette bildet også.

– I recognized Tina and my dogs in this picture. The rest has to be called dogs here too.

Jeg kaller disse hunder jeg - I call them dogs
Jeg kaller disse hunder jeg – I call them dogs

Man kan da vise at man ikke er seksti enda bare slik at du vet det. Det er ikke lett å slå hjul i oppoverbakke heller.

– One want to show that one isn´t sixty yet just so you know it. It´s not easy to perform a cartwheel uphill either.

Barbro slo hjul - Barbro performed a cartwheel - Photo by: Torild Lybekk
Barbro slo hjul – Barbro performed a cartwheel – Photo by: Torild Lybekk

Jeg prøvde å lære Gunn å slå hjul, men Gunn må nok trene litt mer først. Hun kalte det et slåhjulkrok. 🙂

– I tried to learn Gunn to perform a cartwheel but she has to train some more first. She called it a cartwheelhook. 🙂

Gunn prøver - Gunn tries - Photo by Tina Strømsmoen
Gunn prøver – Gunn tries – Photo by Tina Strømsmoen

Gunn er mye flinkere enn meg til å hoppe høyt. Jeg hopper like høyt som en elefant.

– Gunn jumps much higher than me. I jump like an elephant.

Gunn - Photo by Tina Strømsmoen
Gunn – Photo by Tina Strømsmoen

Hunder har som kjent hver sin måte å opptre på. Her er noen av dem.

– Dogs has a different way in how they act. Here are some of them.

Hundene - The dogs - Photo by Tina Strømsmoen
Hundene – The dogs – Photo by Tina Strømsmoen

Jeg er ikke helt sikker på hva Ole Lybekk prøver å skyte med. Kan det være fantasi pil og bue?

– I’m not quite sure what the Ole Lybekk trying to shoot with. Maybe it is a pretend bow and arrow?

Ole skyter - Ole shoots - Photo by: Tina Strømsmoen
Ole skyter – Ole shoots – Photo by: Tina Strømsmoen

Ingen Norske griffoner tigger. De bare ber pent og det var Puff og Lilli veldig flinke til.

– None of the Norwegian Griffons beg. They only asks nicely and that was Puff and Lilli good at.

Puff and Lilli - Photo by: Torild Lybekk
Puff and Lilli – Photo by: Torild Lybekk

Så begynte Gunn å bli trøtt tror jeg. Kanskje hun frøys også siden hun prøvde å lage seg en dyne av Griffoner.

– Gunn began to betired I think since she tried to create a quilt of Griffons.

Gunn og hundene - Gunn and the dogs
Gunn og hundene – Gunn and the dogs

Tusen takk for en koselig dag folkens og en spesiell takk til Torild og Ole Lybekk for invitasjonen. God mat og gode kaker ble også servert. 

– Thank you very much for a nice day guys and a special thanks to Torild and Ole Lybekk for the invitation. Good food and good cakes were also served. 

Her er oppskriftene på kakene (NB: Jeg har aldri oversatt en kakeoppskrift før.) – Here are the recipes for cakes: (Note: I have never translated a recipe before.)

DAIMKAKE I LANGPANNE MED NØTTEBUNN OG GUL KREM – Daim Cake with walnut bottom and yellow cream

Til 1 langpanne, 30 x 40 cm. – Size of  1 square pan, 30 x 40 cm.

Bunn: 

6 eggehviter – 6 egg whites
250 gram melis – 250 g powdered sugar
120 gram mandler – 120 g almonds
80 gram hasselnøtter – 80 g hazelnuts
1 ts bakepulver – 1 tsp baking powder
150 gram Daim – 150 g Daim bar, smashed into little pieces

Suksesskrem Success cream : 

6 eggeplommer – 6 egg yolks
150 gram hvitt sukker – 150 g white sugar
2 dl kremfløte – 2 dl Heavy cream / Whipping cream
1 vaniljestang, frøene – 1 vanilla bean, seeds
125 gram meierismør – 125 g dairy butter

Pynt – Decoration:

100 gram kokesjokolade – 100 g dark chocolate
100 gram melkesjokolade – 100 g milk chocolate
1 ss Delfiafett – 1 tbsps copha (aus)
250 gram Daim – 250 g Daim bar, smashed into little pieces

SLIK GJØR DU – Method:

1. For å få stiv marengs er det helt avgjørende at bollen du bruker er 100 prosent ren. Tørk gjerne over med noen dråper sitronsaft eller eddik – for sikkerhets skyld. Pass på at eggehvitene er uten skall eller eggeplomme. Pisk de deretter litt mer enn halvstive før du begynner å tilsette melisen litt etter litt – helt til du har en blank og hvit marengs.

– To get stiff meringue, it is absolutely essential that the bowl you are using is 100 percent clean. Feel free to wipe over with a few drops of lemon juice or vinegar-just in case. Make sure the egg whites are without shell or egg yolk. Whip them a little more than half stiff before you start adding the powdered sugar little by little until you have a blank and white meringue.

2. Hakk opp mandler og hasselnøtter, og vend dem sammen med bakepulveret. Når marengsen er ferdig, vender du inn hakkede nøtter og Daim-sjokoladen. (Variér gjerne med de nøttene du liker best.)

– Notch up almonds and hazelnuts, and flip them along with the baking powder. When the meringue is finished, turn the chopped nuts and Daim chocolate. (Variér with the nuts you like best.)

3. Grovhakk Daim og vend inn.– Rough chop the Daim and turn in.

4. Smør deretter marengsen ut på en bakepapirkledd langpanne og stek på 175 grader i ca. 30 minutter. Ikke bre marengsen helt ut til kanten, den kommer til å vokse litt under steking. 

– Spread the meringue out on a parchment paper in the pan and bake at 175 degrees for about 30 minutes. Not spread the meringue all the way to the edge, it’s going to grow a little during baking. 

5. Avkjøl i pannen. Ikke ta kakebunnen ut av pannen da den kan brekke. Legg en rist over pannen med bunnen og vipp den forsiktig rundt. Fjern bakepapiret forsiktig i fra kakebunnen. Hvis du vil skjære kaken i terninger på et skjærebrett, kan du legge brettet på toppen av kakebunnen og vend forsiktig, men raskt. Fjern pannen og fjern bakepapiret forsiktig.

– Cool in the pan. Do not take the cake out of the pan yet as it might break apart if you do. If you want to cut the cake on a serving platter, gently put the platter on, then flipped the whole thing gently but quickly. Peel off the parchment paper. Now the cake is right side up, and can be frosted.


Gul krem – Yellow cream:

1. Ha eggeplommene, sukkeret, kremfløten og frøene fra en vaniljestang (del vaniljestangen i to og skrap ut frøene) i en kasserolle.

– Have the egg yolks, sugar, heavy cream / whipping cream and the seeds from a vanilla bean (part vanilla rod in two and scrape out the seeds) in a pot.

2. Varm opp under omrøring, til kremen såvidt bobler. Du vil ikke at kremen skal koke, men småboble slik at kremen tykner. Rør kontinuerlig til du har en krem med konsistens som litt tykk yoghurt. Kremen vil tykne mer under avkjøling. 

– Heat up, while you are stirring constantly, to the cream as far as bubbles. You don’t want the cream to boil, but let it show only small bubbles so that the cream thickens. Stir continuously until you have a cream with the consistency of thick yogurt. The cream will thicken more during cooling. 

3. Sil kremen over i en stor bolle, og la den kjøle til romtemperatur på kjøkkenbenken. På denne måten får du luket vekk rusk og eventuelle eggebiter, og kremen blir fløyelsmyk.

– Sieve the cream into a large bowl, and let it cool to room temperature on the kitchen counter. In this way you will get weeded out debris and any egg bits, and velvety cream.

4. Når eggekremen er romtemperert, tilsetter du smør i små terninger mens du pisker. Pass på at smøret også er ved romtemperatur slik at det enkelt blandes inn. Fortsett til alt smøret er pisket inn og du har en glatt krem.

– When the egg cream is room temperatures, add the butter into small cubes while you stirring. Make sure that the butter is also at room temperature so that it can easily be mixed in. Continue until all the butter is stirred into  the egg cream and until you have a smooth cream.

5. Bre over den avkjølte bunnen. – Spread the cream over the cooled bottom.

Pynt – Topping:

1. Brekk opp sjokoladen i mindre biter og smelt sammen med Delfiafett på lav varme over vannbad eller i mikrobølgeovn. Hvis du bruker mikrobølgeovn er det viktig å smelte i korte intervaller på cirka 5 sekunder av gangen.

– Chop the chocolate into smaller pieces and melt together with the copha (aus) on low heat or in the microwave. If you use the microwave, it is important to melt in the short intervals of about 5 seconds at a time

NB: Rør godt mellom hver gang for å unngå at sjokoladen brenner seg. – Note: stir well between each time to avoid burning the chocolate.

2. Hell smeltet sjokolade over kaken. – Pour the melted chocolate over the cake.

3. Knus Daim i mindre biter, og strø over kaken. – Top with chopped chocolate all over the cake.

Sett gjerne kaken i kjøleskap i en til to timer, hvis du ønsker en litt fastere kake. Kan oppbevares i kjøleskapet i opptil 3 dager.

– Feel free to put the cake in the fridge in one to two hours, if you want a slightly firmer cake. Can be kept in the refrigerator for up to 3 days.


Herved omdøpt fra Skuffekake til Griffontreffkake – Hereby renamed from Drawercake to Griffongatheringcake:

Griffetreffkake - Griffgatheringcake
Griffetreffkake – Griffgatheringcake

6 kopper hvetemel (full kaffekopp) – 6 coffekups of all purpose flour (full)
4 kopper sukker – 4 coffecups of sugar
4 ss kakao – 4 tbsps cacao
6 ts vaniljesukker – 6 tsp vanilla sugar
3 ss kanel – 3  tbsps cinnamon
4 kopper kefir – 4 caffecups of kefir
4 ts natron – 4 tsp of baking soda
300 gr smeltet smør. – 300 g melted butter


Bland alt det tørre mens smøret smelter. Ha i kefir, og rør ut natron i den siste halve koppen med kefir. Bland godt og ha i smeltet smør til slutt. Hell røren i godt smurt stor langpanne. Stek på 180 grader (varmluft) ca 30 minutter. Stikk i kaken for å se om den er ferdig.

– Mix all the dry ingredients while the butter melts. Stir in half the kefir and baking soda, now you stir in the last half cup of kefir. Mix well and pour in the melted butter at the end. Pour the mixture into well greased large roasting pan. Bake at 180 degrees (hot air) about 30 minutes.

Stick a needle or toothpick in the cake to find out if the cake is done fried

Smørkrem – Buttercream

200 gr smeltet smør – 200 g melted butter
1,5 pk melis – 750 gr powdered sugar
6 ss vaniljesukker – 6 tbsps vanilla sugar
3-4 ss kakao – 3 – 4 tsp cacao
10 ss sterk kaffe – 10 tbsps strong coffee
Bland alt i kjelen når smøret har smeltet. Bre utover kaken når den er avkjølt. Kaken er fin og fryse med glasuren på. – Mix it all in a boiler when the butter has melted. Pour the mix out over the cake. Make sure its even all over it.

For variasjon kan både kakao og kanel droppes. Her kan du ha i revet appelsin/sitronskall, sjokoladebiter, syletøy, biter av div frukt og epler, og med litt klassiske krydder blir det den fineste krydderkake. Kremen kan også varieres, eller droppes. Halv porsjon passer i en liten langpanne.

– For variety can both cocoa and cinnamon be dropped. Instead you can use grated Orange/lemon peel, chocolate bits, jam, bits of different fruits and apples, and with some classic spice becomes the finest spice cake. The cream can also be varied, or be dropped. Half a portion fits in a small roasting pan.

God natt! – Good night!

 

 

Nå er det Berit sin tur – Now it is Berit´s turn

Torsdag 18. mai trengte Catharina og jeg en tur sammen. Det er en stund siden sist. Joy og Eva var veldig glade for å se hverandre igjen. De løp og løp. Til og med Gudny og Gin var med på en liten løpetur.

– Thursday May 18. Catharina and I needed a walk together. It has been a while since the last time. Joy and Eva was very happy to see each other again. They ran and ran. Even Gudny and Gin joined them on a short distance.

Joy, Eva, Gudny and Gin
Joy, Eva, Gudny and Gin

Selv om jeg ikke fant noe vann 17. mai fant vi en flott dam i dag. Jeg trengte ikke dusje hvis man skulle anta at det å bli våt av regnet. For jeg var dryppende våt da turen var over. Dessverre hadde jeg glemt sjampo og såpe.

– Although I did not find any water May 17.th we found a great dam today. I didn’t need to take a shower if one were to assume that I was wet enough because of the rain . Unfortunately, I had forgotten shampoo and soap.

Regnet øste ned - The rain poured down
Regnet øste ned – The rain poured down
Korthårsgjengen holdt seg samlet - The smoothgang kept together
Korthårsgjengen holdt seg samlet – The smoothgang kept together

Man holder seg samlet der man hører hjemme. Bare Eva som holdt til i begge leire syntes hun.

– The small once hold it together where they thought they belong. Only Eva that ran between the two gangs.

Småhundene - The small dogs
Småhundene – The small dogs

19. mai var jeg en tur hos naboen på fredag. Heldigvis regnet det ikke og Emil storkoste seg. Han lå og rullet seg lenge på gårdsplassen.

– On May the 19th I visited my neighbor. Luckily it did not rain and Emil really enjoyed it. He lay and rolled around for a long time on the the courtyard.

Emil
Emil

Når man har hund er det alltid en som vokter. Disse to gjorde en god jobb der de lå.

– When you have a dog, it is always someone guarding. These two did a good job.

New Foundlandshundene Emil and Colin - The Newfoundland dogs Emil and Colin
New Foundlandshundene Emil and Colin – The Newfoundland dogs Emil and Colin

Når jeg skriver blogg bruker jeg cirka to til fire timer. Har faktisk brukt helt opp til seks timer. Bilder og videoer skal plukkes ut og lastes opp. Noen videoer må redigeres. Dette kjenner du sikkert til og dette tar masse tid. Berit syntes at nok var nok i dag. Da ga hun seg ikke. Nå var det visste hennes tur til å få oppmerksomhet.

– When I enter the blog I use about two to four hours. I have actually used up to six hours to finish a blog post. Pictures and videos has to be picked, uploaded and some videos must be edited. I´m sure you know that this takes a lot of time. Berit thought that enough was enough today. She would not stop and did everything in her power to get some attention. She meant it was her turn instead of the computer.

God natt! – Good night!

 

Det endte med noen store smell – It ended with some big bang

Det Norges nasjonaldag og Norges flagg har blitt heist i de fleste flaggstenger, bare ikke min. Tauet som flagget skal henge i ligger på bakken rundt flaggstanga. Der har det ligget en stund for jeg tør ikke å klatre opp og feste det eller sette en stige mot flaggstanga for å tauet på plass så min flaggtang er uten flagg i år også.

– To day it is Norway´s Constitution Day and Norway’s flag have been hitched in most flagpoles around Norway today, not on mine. The rope that the flag has to hang in lies on the ground around the flagpole. It’s been a while, because I dare not climb up and fix it or put a ladder against the flagpole to get the rope in place, so my flagpole is without a flag this year as well.

Hege Marie og jeg avtalte å traske ut i skog og mark nok en gang. Denne gangen valgte vi Musemyra som startsted. Det skal finnes et vann et stykke inn i skogen hvor hundene kunne bade om de ønsket. Dette var målet vårt i dag.

– Hege Marie and I agreed to trudge out in to the woods once again. This time we chose Musemyra as the start location. It should be a little lake some where into the forest where the dogs could swim if they wanted. This was our goal today.

Ingen av hundene kan vente lengre. Jeg endte isteden opp med kjeft i fra Hilde, Gin og Gudny. Berit gjemte seg da jeg ba dem vente innenfor dørstokken. Ingen av de firbeinte var enig i den øvelsen.

– None of the dogs can wait behind the threshold anymore. Instead Hilde, Gin and Gudny yelled at me. Berit hid when I asked them to wait inside of the doorstep. None of the fourlegged agreed in the exercise.

Hilde, Mango, Gin, Gudny and Eva
Hilde, Mango, Gin, Gudny and Eva

Sekken var pakket og vi fikk parkert uten den helt store trengselen. Det var nemlig kun bilen min som trengte parkeringsplass på det stedet.

– The backpack was packed and we got parked without a big crush. It was only my car that needed parking lot at that location.

Sekken min - My backpack
Sekken min – My backpack

Vi fikk selet på alle hundene og plukket opp litt hundemøkk som de la i fra seg. Jeg gledet meg virkelig til å komme frem til dette vannet jeg hadde hørt om flere ganger. 

 – We got all the dogs harnessed and I picked up some dog shit as they left a little here and there. I was looking forward to see this lake I had heard about several times.

Hundene venter på å få komme ut - The dogs are waiting to get out
Hundene venter på å få komme ut – The dogs are waiting to get out

De får alle samme foret, men fargen på det som kommer ut er allikevel forskjellig. Kan noen forklare det for meg?

– They all get the same food,  but what comes out has a different color. Can someone explain it to me?

Møkk - Poop
Møkk – Poop

Vi hadde ikke gått langt i fra Musemyra før vi fant søppel og denne gangen var det ikke bare en liten plastikkpose, kopp eller lignende. Nei, det var sofaer, fulle søppelsekker og planker med spiker. Det var tydelig at noen hadde kjørt en bil dit og dumpet all dritten der. Skulle virkelig ønske at det som hadde gjort dette kunne være så snille og hente dette igjen. Det er lov å drømme, ikke sant?

– We had not walked far from Musemyra before we found trash and this time it was not only a small plastic bag, cup or similar. No, there were couches, garbage bags that was filled with trash and boards with nails. It was obvious that someone had driven a car there and dumped all this trash there. I wish that the person(s) that had done this could be so kind and remove these things. It is allowed to dream, right?

Hvorfor er dette her? - Why is this here?
Hvorfor er dette her? – Why is this here?
Hvorfor er dette her? - Why is this here?
Hvorfor er dette her? – Why is this here?
Hvorfor er dette her? - Why is this here?
Hvorfor er dette her? – Why is this here?
Hvorfor er dette her? – Why is this here?
Hvorfor er dette her? - Why is this here?
Hvorfor er dette her? – Why is this here?

Vi ruslet innover og jammen i meg var det flott. Vi fant vann, faktisk mer enn en dam. Det vi ikke fant var vannet jeg håpet vi skulle finne. Det dukket til og med opp en orienteringspost. Det var veldig godt skjult så jeg tror ikke mange har sett den siden den ble hengt opp en gang i tiden.

– We strolled further in to the woods and it was great. We found water, in fact more than one pond. What we found was not the lake I was hoping we were going to find. We found an orienteering post. It was very well hidden so I don’t think many people have seen it since it was put up there.

Orienteringsposten - Orienteeringpost
Orienteringsposten – Orienteeringpost

Siden vi fikk så fint bilde av hundene og oss i fjor ville vi prøve på det i år også. Det Hege Marie ikke fortalte meg var at jeg så ut som en tomat i trynet. Jeg var gjennom svett, våt og håret hang som om jeg skulle kommet rett ut fra dusjen. Første måtte Hege Marie på do, det måtte visst jeg også. Begge fikk gjort det vi skulle og papiret ble lagt i en bæsjepose som vi bar med oss tilbake. Vi ville i hvert fall ikke etterlate noe søppel ute i den flotte naturen.

– Since we got so nice picture of the dogs and us last year we wanted to try it this year as well. Hege Marie didn’t tell me that I looked like an old tomato. I was sweaty, wet and my hair hung as if I came right out of the shower. First needed Hege Marie and I do some business before we started the photo session. Both got to do what we needed and the toilet paper we put in a poop bag that we carried with us back home. We would not leave any trash out in the great outdoors.

Hege Marie gjør forretninger - Hege Marie is doing some business´
Hege Marie gjør forretninger – Hege Marie is doing some business´

Denne gangen ønsket jeg å ha hundene ved siden av meg stående med forbeina opp på tømmerstokken som lå foran meg. Det ville bli fint tenkte jeg. Så startet moroa.

– This time I wanted to have the dogs next to me standing with their front legs up on the log that lay in front of me. It would be nice I thought. It´s easier to see the picture in my head than get a good result. And then the fun began.

Vi prøvde - We tried
Vi prøvde – We tried

Eva fant ut at det var bedre å rulle seg enn å stå pent på tømmerstokken med forbeina. Gin var veldig flink for han plantet alle fire beina opp på den. Dette gjorde Berit også. Mango var veldig flink og sto som en påle helt til jeg fikk plassert Gudny, Hilde og Berit på riktig sted. Da jeg endelig klarte å få plasser alle og satt Eva ned ved siden av meg snudde alle på hodet og så på meg. Da Hege Marie knipset vare hele scenariet liksom litt anderledes enn det jeg hadde tenkt meg.

– Eva found out that it was better to roll around than to stand nicely on the log with her front legs. Gin was very good for he put all of his four legs on the log. Berit did it too. Mango was very clever and stood as a pole until I got Gudny, Hilde and Berit in the right place. When I finally managed to get them in place and got Eva to sit down next to me, they all looked at me instead of Hege Marie that was the photographer. When Hege Marie took the picture the scenario was a bit different than I had pictured in my head.

Vi prøvde igjen - We tried again
Vi prøvde igjen – We tried again

Nå gadd ikke Mango mer hun bare hang over tømmerstokken og Eva var ikke helt sikker på om begge bein skulle over stokken. Gin ville nå bort til Hege Marie og få godbit. Gudny og Hilde ville gjerne slå følge med ham bort dit. Da vi begynte hadde jeg begynt å tørke etter all svettingen, men på dette tidspunktet var jeg mer våt enn jeg hadde vært til å begynne med. Nå følte jeg at jeg flekket tenner mer enn jeg smilte på bildene.

– Now didn’t bother Mango more she just hung over the timber deck and Eve was not quite sure if both legs were over the stick. Gin would now away to Hege Marie and get the treat. Gudny and Hilde would like to go with him over there. When we started, I had begun to dry after all svettingen, but at this time I was more wet than I had been to begin with. Now I was starting to feel like I was showing my teeth like a angry dog instead of smiling in the pictures.

VI prøver igjen - We tried again
VI prøver igjen – We tried again

Jeg ga opp. Takk G.. for Photoshop I gave in. Thank G.. for Photoshop

Eva, Mango, Gudny, Hilde, Berit and Gin
Eva, Mango, Gudny, Hilde, Berit and Gin

Fire, fem bilder så hadde vi tatt fine bilder av Hege Marie og Teddy. Disse var de to beste.

– Four, Five pictures taken and then we were finished . These two were the best of them.

Flott resultat - Great resault
Flott resultat – Great resault
Hege Marie og Teddy 17.5.2017
Hege Marie og Teddy 17.5.2017

Nå regnet jeg med at vi snart skulle finne dette vannet jeg ønsket at hundene skulle få bade i. Vi fant vann og mere vann…..

– Now I figured that we would find this lake I wanted the dogs to swim in. We found water and more water……

Vann - Water
Vann – Water
Hva slags plante er dette grønne? - What sort of plants are these green once?
Hva slags plante er dette grønne? – What sort of plants are these green once?
Ok, vann igjen - Ok, water again
Ok, vann igjen – Ok, water again
Vann/gjørme - Water/mud
Vann/gjørme – Water/mud
Vann igjen - Water again
Vann igjen – Water again
Teddy
Teddy
Mer vann - More water
Mer vann – More water

Nå er jeg sikker på at det bor troll her. Bikkja hans var her og jeg rakk å ta bilde av den.

– Now I´m sertain that it lives trolls here. The troll´s dog was here and I got to take a picture of it.

Trollhunden - The Trolldog
Trollhunden – The Trolldog
Lunsj - Lunch
Lunsj – Lunch
Litt sliten - A bit tired
Litt sliten – A bit tired

Selv Gudny la seg ned litt. – Even Gudny has laid herself down for a little while.

Gudny hviler - Gudny rests
Gudny hviler – Gudny rests

Når man setter seg ned er det ensbetydene med at man skal sitte på fanget mener Gin.

– When I sit down is Gin certain that he is going sit on on my lap.

Gin
Gin

Hvordan denne blindpassasjeren klarte å komme ned i min lomme vet jeg ikke, men jeg fant den da jeg kom tilbake til bilen. Jeg la den pent ned i gresset og håpe av den overlevde.

– How this blind stowaway to get down in my pocket, I don’t know, but I found it when I got back to the car. I put it nicely down in the grass and the hope of the survived.

Blindpassasjeren - The stowaway
Blindpassasjeren – The stowaway
Trøtte hunder - Tired dogs
Trøtte hunder – Tired dogs
Gin sovnet - Gin fell asleep
Gin sovnet – Gin fell asleep

Hvor vannet jeg ønsket å finne var/er hen det vet jeg ikke. Det er mulig noen har tømt det ut, for hverken Hege Marie eller jeg så snurten av det.

– Where the water I wanted to find was/is I don’t know. It is possible someone has emptied it. Neither Hege Marie or I found it.

Nå var det bare å kjøre hjem og jeg trengte ikke å bekymre meg for om hundene trengte mer i dag. Hege Marie måtte hjem slik at hun fikk krabbet seg i seng til normal tid. En kamerat av meg plukket meg opp da natten nærmet seg. Vi dro til Raufoss og det endte med mange smell.

– Now, it was only to drive home and I didn’t have to worry about whether the dogs needed more training today. Hege Marie had to go home so that could get in bed at a normal thour. A frind of mine picked me up when the night approached. We went to Raufoss and it ended with a lot of big bang.

Fyrverkeri - Firework
Fyrverkeri – Firework

Hvert år skyter Raufoss Ammunisjonsfabrikker opp fyrverkeri 17. mai. 

– Every year Raufoss Ammunisjonsfabrikker shoots Fireworks  May 17.th.

God natt! – Good night!

Tur og utstillingstrening – Walks and showtraining

Fredag den tolvte may leste jeg hva som sto på nettet om været som ville komme. Det stemte faktisk denne dagen for værmeldingen viste både skyer og blå himmer. Selvfølgelig gikk delet på dette med skyene litt nord for der jeg bor slik at gråværet var hos meg.

– Friday May 12th, I read on the Web about the weather that would come. This day the meteorologists was right. They predicted that it would be both cloudy and sunny. Of course clouds was over my house and the blue sky was a bit further north.

Riktig spådd av meterologene - Correctly predicted by the meteorologists
Riktig spådd av meterologene – Correctly predicted by the meteorologists

En av naboens katter Pjusken stakk legemet sitt innenfor gjerdet. Fru Zelda var ikke fornøyd med det. Jeg var heldig fikk en flott serenade nede i buskast foran huset. Skulle ønske de var litt flinkere til å holde tonene. 

– One of the neighbor’s cats Pjusken stuck his body inside the fence. Mrs. Zelda was not happy with it. I was lucky got a great serenade down in bushes in front of my house. I wish they were a little better at keeping the tones. 

Naboens katt Pjusken og fru Zelda - One of my neighbors car Pjusken and mrs Zelda
Naboens katt Pjusken og fru Zelda – One of my neighbors car Pjusken and mrs Zelda

Berit har laget sin egen arbeidsoppgave her i huset. Den består i å passe sko. Tar man av seg skoa kan man være sikker på at Berit har vært der og hentet den. Hun biter ikke på dem lengre, men liker og ligge inntil dem.

– Berit has created her own work task in this house. It consists in to take care of my shoes. If I take of my shoes, you can be sure that Berit takes care of it. She won’t chew on them any more, but she likes to cuddle up to them.

Berit skovokteren - Berit the shoekeeper
Berit skovokteren – Berit the shoekeeper

Lørdag måtte vi ut å gå igjen. Og nok en gang på et nytt sted. Skal si det gikk oppover. På vei oppover fant jeg igjen leggmuskelene mine. De trodde jeg faktisk at jeg hadde mistet. Nå behøver jeg ikke uroe meg for det mer.

– Saturday we had to get out on a walk again. New location again. This walk went uphill. On the this walk I found my calf muscles again. I actually thought I had lost them. Now I don’t worry about that any more.

Lørdag var det ny tur - Saturday was a new hike on the agenda
Lørdag var det ny tur – Saturday was a new hike on the agenda

Til stor glede for de firbeinte fant vi jammen i meg snø. Vel, for Hege Marie og meg var det vel ikke så stor glede eller overraskelse akkurat. Vi har jo bare kommet til midten av mai.

– It was a delight for our four legged friends when we found snow. Well, for Hege Marie and I it was not so great pleasure or surprise. We have just come to the middle of May, so I believe we will find more snow on our walks this month.

Snø - Snow
Snø – Snow

Når vi tar en liten pust i bakken på turene våre er Hege Marie alltid den som er mest populær. Alle har skjønt at det er hun som har godbitene. Eva prøvde å rulle seg til en ekstra godbit.

– When we have a little break on our walks it is always the Hege Marie that is the most popular one. All the dogs knows that it is she who has the goodies. Eva tried to roll over to get an extra treat.

Hege Marie er populær - Hege Marie is popular
Hege Marie er populær – Hege Marie is popular

Dette var heldigvis all søppla vi fant. Nå ligger den pent i søppeldunken min her hjemme.

– Luckley this was all trash we found. Now it is in my trash can.

Dette var heldigvis all søppla vi fant - Luckley this was all trash we found
Dette var heldigvis all søppla vi fant – Luckley this was all trash we found

Eva syntes det var utrolig irriterende at Knerten fikk popcorn og ikke henne. Berit er av den smartere typen når det gjelder denne problematikken. Hun har nemlig skjønt at Knerten søler en del når han spiser. Så hun står pent rett under Knerten imens hun venter på at noe skal falle ned. Siden Berit er mindre enn Eva er det alltid Berit som rekker å ta det som faller ned først. Det er vel snart så Berit lærer seg til å stå under Knerten med munnen åpen slik at det han søler faller rett ned i gapet hennes. Eva derimot kan ikke annet enn å se lengtende ut på det Knerten spiser.

– Eva thought it was incredibly irritating that Knerten had popcorn and not her. Berit is smarter than Eva when it comes to this type of problem. Berit has learned that Knerten spills a lot when he eats. So she is right under Knerten meanwhile she is waiting for something to fall down. Since Berit is smaler than Eva, there is always she who gets what Knerten loose while he eats. I think it wont be long before Berit learns that she can stand under Knerten with her mouth open and let his spill fall right in to her open gap. 😉

Knerten and Eva
Knerten and Eva

Jeg har fire agility-hindere. Pølsa sto på Musemyra og jeg hadde avtalt med Helle da jeg hentet siste delen i til slalåmen at jeg skulle hente den søndag. Da Hege Marie og jeg ankom var det løsslipp på Musemyra. Gjengen min var så heldige at de ble invitert inn. Dessverre kan vi ikke slippe Teddy løs i blandt fremmede hunder enda. Jeg kan dessverre ikke navnet på alle de firbeinte som var på løsslippet så du får kose deg med bildene uten navn på hundene.

– I have four agility-obstacles. One of them was Musemyra and I had agreed with Helle that I would retrieved my flat tunnel on Sunday. When Hege Marie and I arrived at Musemyra was a lot of dogs loose in the pen. They were all playing. My gang was so lucky that they were invited in. Unfortunately, we can not let Teddy loose among dogs he does not know well. Unfortunately I do not Know the names of all the dogs that were in the play pen so you’ll just have enjoy the pictures without the names of the dogs.

Jeg valgte å slippe Eva inn først alene. Dette fordi hun er yngst og trenger å klare seg uten de andre i flokken rundt seg hele tiden. Eva ble nøye undersøkt av de andre hundene. Hun la seg ned og var med på leken etter noen få minutter. 

– I chose to let Eva in first. This because she’s the youngest and need to learn how to greet other dogs without the others in her pack being around her all the time. Eva were carefully examined by the other dogs. She lied down and started to play with the other dogs with in a few minutes. 

Eva var den første - Eva was the first one
Eva var den første – Eva was the first one

Jeg møtte Charlie for første gang tidligere denne uken. Eva måtte be han roe seg et par ganger og så var de to venner.

I met Charlie for the first time earlier this week. He fell in love with Eva. Eva had to tell him of a couple of times and then they were friends.

Charlie and Eva
Charlie and Eva

Da resten av gjengen kom inn i bingen ble alle overfalt av vennlige, men nysjerrige hunder. Dessverre fikk jeg ikke tatt noe bilder av det, men Gin fant seg en ny kamerat og hang i hælene på gutten.

– When the rest of the gang got into the bin they were all assaulted by friendly but inquiring dogs. Unfortunately I did not get any pictures of it, but Gin found himself a new friend and followed him around.

Gin og den nye kameraten. - Gin and a new friend
Gin og den nye kameraten. – Gin and a new friend

Nå har jeg igjen full slalom og pølsa er på plass. Dermed fikk gjengen prøvd seg nok en gang. Det var kun Gin som aldri hadde prøvd slalåm så lenge han har bodd hos meg. Flink var han. Åtte år og arbeidsvilje på topp. Må fortelle at tårene sto i øyene mine da jeg så arbeidsgleden hans. 

– Now I have all of my slalom again and the flat tunnel. And now the gang got to try it once again. It was only Gin that had never tried the slalom as long as he has stayed with me. Clever he was. Eight years and the joy he shows when he got to work make my eyes filled with tears.

Vi har begynt på utstillingstrening og nå lurer du nok fælt på hva slalåm har med det å gjøre. Det Gin lærer nå er å samarbeide med meg i forskjellige øvelser. Han liker ikke å stå på bordet så jeg vil bruke agility-hindere for å gjøre ham tryggere. Han liker ikke metallyden som kommer om han trår på streken i mellom slalåmpinnene så dette er første steg på bordtrening. Sikkert en merkelig måte jeg gjør det på, men vi får se om det fungerer.

– We have now begun on the training to make him show himself in the show ring. Now you might wonder what slalom has to do with it. Gin needs to learn to trust me when we work together that´s why I started on learning him some obstacles in agility. At the same time he learns how to collaborate with me in different exercises. He doesn’t like to stand on the table so I want to use agility-obstacles to make him more confident. He does not like the metal sound that comes if he steps on the line between the sticks. Surely a strange way I do it, but we’ll see if it works.

I dag mandag 15. mai begynte vi med litt lydighetstrening. Helle, Ann Gøril, Hege Marie, Laila og jeg trente litt sammen i dag. Det var skikkelig koselig å komme igang igjen. Lenge siden jeg har trent øvelser sammen med andre og jeg merket at jeg har savnet det mer enn jeg trodde.

– Today Monday May the 15.th we started with training sit and stay. Helle, Ann Gøril, Hege Marie, Laila and I trained together today. It was really nice to train with others again. Long time since I have done that.I noticed that I missed it more than I thought. I hope it will be many more times.

Helle, Ozzie, Hege Marie and Teddy
Helle, Ozzie, Hege Marie and Teddy

Det var så morsomt å se Teddy jobbe i dag. Han prøvde seg på noen brøle bjeff til å begynne med, men spruteflaska var med og han skjønte raskt at godbiter kun ble gitt når han oppførte seg og fulgte med på det Hege Marie ba han om. Jeg var skikkelig stolt av Hege Marie og Teddy i dag altså.

– It was so fun to see Teddy work today. He tried some roar bark to start with, but the Hege Marie had the spray bottle and Teddy quickly realized that he did not get any treats when he misbehaved and he did not do what Hege Marie wanted him to do.

Ann Gøril, Samson, Helle, Ozzie, Hege Marie and Teddy
Ann Gøril, Samson, Helle, Ozzie, Hege Marie and Teddy

Gin var klar for krakken. Han liker seg ikke i høyden så vi trener på høyde der vi har sjansen. 

– Gin is ready for the stool. Gin is not happy about heights so we train heights whenever we can. 

Gin klar for krakken - Gin is ready for the stool
Gin klar for krakken – Gin is ready for the stool

Gin liker heller ikke at jeg holder i halen hans, så det er noe vi også trener på. Vi tar det litt hulter til bulter så buldrer vi oss vel frem etter hvert. Egentlig har jeg en følelse av at jeg blir litt lurt av gutten, men vi får se om jeg klarer å være smartere enn ham.

– Gin do not like that I am holding in his tail, so it’s something we also has to train on. We take it a little helter-skelter and I hope we rumbles forward after a while. Actually, I have a feeling that I’m being a bit tricked by Gin. He does everything if I have the right treat. So I just think I just have to be smarter than him.

Gin
Gin

Det er godt jeg har klikker slik at jeg får fortalt Berit at hun var flink før jeg måtte bøye meg for å gi godbiten.

– It’s good I have a clicker so that I get to tell Berit that she was good before I had to bend over to give the treat.

Berit and I
Berit and I

Denne gangen sjekket jeg hvor mye Gudny husket av det hun hadde lært før. Må innrømme at hun faktisk husket alt. Da jeg hadde sjekket dette var økten lang nok slik at da var jeg ferdig med dagens treningsøkt på alle hundene. 

– This time I checked how much Gudny remembered by what she had learned before. Have to admit that she actually remembered everything. When I had checked this the was training session was long enough. And now I was finished with today’s training with all the dogs. 

Gudny and I
Gudny and I

Nå har jeg seks utslitte hunder og jammen er det deilig. Gin har besvimt med beina i været tror jeg.

– Now I have six worn out dogs and it sure is nices. Gin’s passed out with his legs in the air I think.

Gin, Mango and Hilde
Gin, Mango and Hilde
Gudny
Gudny
Eva and Berit
Eva and Berit

God natt!- Good night!

 

Ut på tur i all slags søppel – Out walking among any trash

Tirsdag 09. mai snødde det ute da jeg sto opp. – Tuesday, May 9.th was it snowing. 

Eva i snøværet - Eva in the snow weather
Eva i snøværet – Eva in the snow weather

På ettermiddagen fant Hege Marie og jeg ut at vi ville komme oss ut på tur igjen. Vi er veldig glade i å gå tur. Det har du sikkert skjønt siden vi stadig er ute og trasker land og strand rundt. På lørdag hadde Hege Marie vært og gått en løpe på ei mil på Eggemoen. Dit fant vi ut at vi skulle reise. Vi kom så langt som til Hadeland Glassverk på Jevnaker da vi fant ut at vi ville gå langs Randsfjorden istedenfor. 

– In the afternoon Hege Marie and I agreed in a new walk. As you may know we love to hike around in the nature. On Saturday did Hege Marie find a hiking trail at Eggemoen that was 10 kilometers. That was the place we agreed walking in. We got as far as the Hadeland Glassverk in Jevnaker when we found out that we would walk on the shore of the Randsfjord instead.

Jeg ikledde meg superundertøy, boblejakke og lue. Det var skikkelig kaldt syntes jeg. Og med vind i alle retninger ble det ikke noe særlig bedre. Siden jeg frøys så fryser sikkert hundene også tenkte så de ble ikledd ullgensere.

– I dressed myself in thermal underwear, winter jacket and wool hat. I thought it was really cold. With the wind blowing in all directions did not help. Since I froze I put wool sweaters on my dogs.

For en gjeng - What a gang
For en gjeng – What a gang

 I dag fikk vi startet agilitytreningen også, men det var kun fire som klarte treet (bommen). Resten …… vel du kan se selv.

– Today we started the agility training, but it was only four who managed the tree (dogwalk). The rest …. you can see yourself.

Det var gravd en kanal her og blåleiren var kommet opp i dagen. Dette var noen hundene ikke har møtt før. Helt tydelig at det var spennende.

– It was dug a channel here and blue mud had come up in the daylight. This was something my dogs have not seen before. Quite obvious that they were exciting.

Undersøker - Investigating
Undersøker – Investigating
Kanalen - The canal
Kanalen – The canal

Vi fant også en liten topp av leire. Noen snuste imens en annen markerte.

– We found a little top of blue mud. Some had to sniff it while other marked it.

Blåleire - Blue mud
Blåleire – Blue mud

Sand, bare sand. Det var så herlig. – Sand, just sand. It was so lovely.

Kilometer etter kilometer - Kilometers after kilometers
Kilometer etter kilometer – Kilometers after kilometers

Alt var fint helt til vi begynte å finne glasskår. Det var nesten så jeg snudde på flekken på grunn av potene til hundene. Hva med de ville dyra tenkte jeg også. Hva skjer med dem om de får alvorlige skader fra disse glasskårene som idioter har kastet over båtrekka eller andre steder i naturen. Og folk klager på hundskitt?!?!?!?!

– Everything was fine until we started to find broken glass. It was almost so I turned on the spot because of the dog´s paws. I thought about the wild animals too, what happens when they get seriously hurt on these shit that idiots throw out of their boats and other places in the nature. And people complain about dogshit?!?!?!

Så startet det - And now it started
Så startet det – And now it started

Et gammelt gjerde som hadde både piggtråd og elektrisk tråd på seg. Jeg lurer på om de har prøvd å holde sitt vann inngjerdet slik at naboen ikke skulle få noe. Om sommeren står jo dette i vann.

– An old fence that had both a barbed wire and electric thread on it. I wonder if they kept the right part of the water on the right side of it. Or maybe they just kept the water from their neighbor. In the summer this fence will be in the water.

Et gammlet gjerde - An old fence
Et gammlet gjerde – An old fence
Pen dame i blant pene blomster - A pretty lady among pretty flowers
Pen dame i blant pene blomster – A pretty lady among pretty flowers
Mer søppel - More garbage
Mer søppel 🙁 – More garbage 🙁
Jeg lurer på hva som har laget disse hullene - I wonder what made these holes
Jeg lurer på hva som har laget disse hullene – I wonder what made these holes
Langt, langt der borte er bilen parkert - Far, far over there is the car parked
Langt, langt der borte er bilen parkert – Far, far over there is the car parked
Mer søppel :( - More garbage :(
Mer søppel 🙁 – More garbage 🙁
Mer søppel :( - More garbage :(
Mer søppel 🙁 – More garbage 🙁
En liten tekanne som ble til søppel :( - A little teapot that became garbage :(
En liten tekanne som ble til søppel 🙁 – A little teapot that became garbage 🙁

Heldigvis hadde jeg sko som ikke trakk vann i dag. Hege Marie var det verre med. Hun … vel skal jeg kalle det listet seg over … eller…..Tja ikke vet jeg, men måtte bare vise frem stilen. 😉

– Luckily I had shoes that are waterproofed today. Hege Marie was in a worse situastion … well it looks like she tried to sneak herself through the water nottoget wet … or ….. Well I don’t know, but just had to show you her style.

Måkesamling - Seagullgathering
Måkesamling – Seagullgathering
Hilde fant en gammel skosåle - Hilde found an old shoe leather
Hilde fant en gammel skosåle – Hilde found an old shoe leather

Kanskje det må bli en båttur til sommeren. I hvert fall vekket denne stor nysjerrighet hos de firbeinte.

– Maybe we have to take a boat trip this summer. It awakened great curiosity among the four-legged.

Ro, ro, ro din båt - Row, row, row your boat
Ro, ro, ro din båt – Row, row, row your boat
Nesten tilbake til bilen - Almost back at the car
Nesten tilbake til bilen – Almost back at the car
Hvem mistet motoren sin? - Who lost their engine?
Hvem mistet motoren sin? – Who lost their engine?
Den siste bekken - The last creek
Den siste bekken – The last creek

Det var mange av disse korte «stolpene» eller hva det nå er for noe. Lurer på hva de har vært brukt til.

– There were many of these short «pools» or whatever it is. Wonder what they have been used for.

hmmmm
hmmmm

Vi fylte to bæsjeposer med glasskår. Det var nok mye mer der, men det var kun dette vi fant pluss MYE annet søppel. 

– We filled two poop bags with broken glass. It was probably a lot more there, but it was only this we found plus much trash. 

Glasskår - Broken glass
Glasskår – Broken glass
Det var 11 may og snø. Kanskje jeg kan ha ski på beina på neste tur?!?! - May 11, and it is snowing. Maybe ski on my feet on the next hike?!?!
Det var 11 may og snø. Kanskje jeg kan ha ski på beina på neste tur?!?!
– May 11, and it is snowing. Maybe ski on my feet on the next hike?!?!

Knerten har ikke vært noe særlig ute når det er snø. Jeg lot han få en snøball. Den måtte han smake på, men han ristet bare på hodet og så måtte han smake en gang til. Etter tredje smaksrunden snudde han ryggen til den og bæsjet. Var nok et tegn på at snø likte han ikke. 😉

– Knerten has not been a particularly snowbird. I let him get a snow ball to night. He had to taste it, but he just shook his head and then he had to taste one more time. After the third time he turned his back on it and pooped. Was probably a sign that he didn´t like snow. 😉

Knerten og snøballen - Knerten and the snowball
Knerten og snøballen – Knerten and the snowball

Berit derimot ville gjerne ha spist hele. Hun voktet den i hvert fall med livet som innsats ovenfor de andre hundene.

– Berit on the other hand would have eaten the whole snowball. She watched and ate what she could and at the same time she guarded it with life against the other dogs.

Berit og snøballen - Berit and the snowball
Berit og snøballen – Berit and the snowball

Jeg fant denne videoen på Facebook. Den viser et eksempel på et fantastisk hundespråk. Her kan mange lære noe. 

– I found this video on Facebook. It shows an example of a fantastic dog language. Here may many learn something.

Absolutamente espectacular este vídeo.Si vas observando y pausando el vídeo podrás ver cada señal,cada gesto de comunicación, en orejas, ojos,movimiento de cabeza.En concreto, en el segundo 19 el perro que está de espaldas se sienta, y el que se queda de pie,en cuanto sucede esto mira lo que hace, parpadea y gira la cabeza ( y baja la mirada. ) TREMENDO.El resto lo puedes observar tú y apreciar por ti mismo.Cuando dejamos que ellos se hablen, y se comuniquen,sin intervenir…las conversaciones se vuelven totalmente espectaculares.Hubieras sido capaz de aguantar sin hacer nada?Uno de los mejores vídeos que he visto sobre como se pueden llegar a comunicar dos perros.Buen fin de semana.Jose Monterowww.lavozdetuperro.com

Posted by La voz de tu perro on 3. februar 2017

Uansett hvilket dyr du har kan de fleste artene lære triks av mennesker. Bare se på denne lille søte saken. 😀

– No matter which animal you have most species can learn some tricks from their owner. Just look at this little cute rat. 😀

Las ratas son animales increibles

Todos los animales son increíbles, incluidas las ratas.Y si tenías alguna duda, mira este vídeo y te convencerás ❤Visto en Animals Australia

Posted by Santuario Wings of Heart on 15. november 2016

God natt! – Good night!

Hente løse deler – Get the loose parts

I helgen fikk jeg mildt sagt litt ny guts til å trene gjengen igjen. Fant ut at jeg ville trene slalåm som en av øvelsene. Det var da jeg kom på at jeg manglet den ene porten. Heldigvis visste jeg hvor den var, den har jo bare vært der i over et år. Så naboen og jeg reiste for å hente den.

– This weekend I got a new guts to train the gang again. Found out that I would train slalom as one of the exercises. It was then that I realized that I was missing the one part of the obstacle. Fortunately, I knew where it was, it has only been there for about a year. So the neighbor and I went to go get it.

Mandag hentet jeg siste delen. Da vi ankom drev Helle Lehnert og en venninne av henne Laila Nielsen og trente sine hunder. Rottweileren Charlie var kjempeflott. Koselig var han også. Med en gang han fikk sjansen til å snuse på naboen og meg var det for å sjekke om vi hadde godbiter i lomma. Det hadde hverken jeg eller naboen med oss denne gangen.

– Monday I picked up the last part. Helle Lehnert and her friend Laila Nielsen was training their dogs when we arrived. The Rottweiler Charlie was awesome. He was very cozy. Once he got the chance he tried to sniff at the neighbor and me to check if we had treats in our pockets. Neither of us had any.

Laila Nielsen and Charlie
Laila Nielsen and Charlie

Det ble det jo en del hundeprat. Det var lenge siden vi hadde sett hverandre. Helle Serverte kaffe til de som ville ha pluss skjokolade. Jeg tror jeg spiste nesten hele. Det var så godt. Bare så du vet så er jeg skjokoman.

– The dog chat started when we got out of the car. It was a long time since we had seen each other. Helle served coffee to those who wanted plus chocolate. I think I ate almost the entire chocolate. It was so good. Just so you know I’m a chocoholic.

Imens vi sto der kom en gammel kjenning Ann Gøril syklende med hunden sin Samson. Ann Gøril ble et avtalt forstyrrende element imens de trente. Da hun var ferdig med syklingen sin kom hun også og skravlet litt sammen med oss andre.

– While we stood there came an old acquaintance Ann Gøril biking with her dog Samson. Ann Gøril became an agreed distraction while they trained. When she was done with cycling his she came and joined the rest of us.

Hundeprat - Dogchat
Hundeprat – Dogchat

Hver gang Helle holder kurs ligger alltid Ozzie i en stol i mellom hver gang han skal demonstrere noe. Denne gangen også var det viktig for ham å ligge i en stol.

– Each time Helle has a class is Ozzie in lying in a chair in between demonstrations. It was important for him to lie there now too.

Ossie i stolen - Ozzie in the chair
Ossie i stolen – Ozzie in the chair

Etter besøket hos Helle kjørte naboen hjem. Da vi kom til veikrysset der vi svinger av til huset hennes oppdaget vi en av hennes katter Pjusken. Naboen fikk lokket Pjusken til seg og så måtte han bli med på bilturen hjem til seg selv.

– After the visit I drove my neighbor home. When we got to the driveway where we were to turn in to my neighbor´s  house we discovered one of her cats, Pjusken. The neighbor Pjusken and he had to join the road trip home to my neighbor and him.

Naboen og Pjusken - My neighbor and Pjusken
Naboen og Pjusken – My neighbor and Pjusken

Da jeg reiste i fra naboen sto Brigg, Emil og Alvin og sa ha det! – Brigg, Emil and Alvin said good bye when I left.

Brigg, Emil and Alvin
Brigg, Emil and Alvin

God natt! – Good night!