Har kjæledyr adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes? – Has pets access to the places where they serve food or trade food in Norway?

Det har blitt så store protester om det som står på Mattilsynets sider. Har fått link til Lovdata om at det skal være forbudt med hund i matbutikker. Nå stoler jeg hverken på det ene eller andre som står på disse sidene lengre så nå har jeg sendt en mail til Mattilsynet og forspurt om hva som er rett. Når jeg får svar vil jeg legge ut svaret her på bloggen og dele dette slik at det ikke skal være feil det som er skrevet. Håper det er greit for dere som har sjekket linken til Mattilsynets sider.

Link til Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/KAPITTEL_6?q=s%C3%A6rskilte%20bestemmelser%20om%20nyttehunder#KAPITTEL_6

Lovdata sier dette. 

§ 14.Virkeområde

I dette kapitlet fastsettes bestemmelser om nyttehunders adgang til næringsmiddelforetak i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning.

Med nyttehund forstås førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

§ 15.Særskilte bestemmelser om nyttehunder

Forbudet mot husdyr etter § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 vedlegg II kapittel IX nr. 4 annen setning, gjelder ikke for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.

0 Tilføyd ved forskrift 9 des 2011 nr. 1325.

Tillegget til lovdata sin side:

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-22-1623/ARTIKKEL_6#ARTIKKEL_6

II. Hygienebestemmelser

2. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal så langt det er mulig, sikre at råvarer beskyttes mot forurensning, idet det tas hensyn til all foredling som råvarene senere skal gjennomgå.
3. Uten at den alminnelige forpliktelsen fastsatt i nr. 2 berøres, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak overholde relevante bestemmelser i EØS-regelverk og nasjonal lovgivning som gjelder kontroll av farer i primærproduksjonen og tilknyttede aktiviteter, herunder:
a) tiltak for å kontrollere forurensning som kommer fra luft, jord, vann, fôr, gjødsel, veterinærpreparater, plantevernmidler og biocider og oppbevaring, håndtering og disponering av avfall,

og

b) tiltak som gjelder dyrs helse og velferd og plantehelse, og som kan påvirke menneskers helse, herunder programmer for overvåkning og kontroll av zoonoser og zoonotiske smittestoffer.
4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som oppdretter, høster eller jakter på dyr, eller som produserer råvarer av animalsk opprinnelse, skal treffe egnede tiltak for, når det er relevant, å:
a) holde alle lokaler og innretninger som brukes i forbindelse med primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter, herunder lokaler og innretninger som brukes til lagring og håndtering av fôr, rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
b) holde utstyr, beholdere, kasser, kjøretøyer og fartøyer rene og, når det er nødvendig, desinfisere dem på en hensiktsmessig måte etter rengjøring,
c) så langt det er mulig, sikre at dyr som skal slaktes, og når det er nødvendig, produksjonsdyr, er rene,
d) bruke drikkevann eller rent vann når det er nødvendig for å hindre forurensning,
e) sikre at personale som håndterer næringsmidler, er ved god helse og får opplæring om helserisikoer,
f) så langt det er mulig, hindre at dyr og skadedyr forårsaker forurensning,
g) oppbevare og håndtere avfall og farlige stoffer slik at forurensning unngås,
h) hindre innføring og spredning av smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker gjennom næringsmidler, herunder ved å treffe forebyggende tiltak når nye dyr innføres, og rapportere mistanke om utbrudd av slike sykdommer til vedkommende myndighet,
i) ta hensyn til resultatene av alle relevante analyser som utføres på prøver som er tatt fra dyr, eller andre prøver som har betydning for menneskers helse,

Hører stadig om folk som har tatt med seg sine hunder inn i matbutikker og på facebook fortelles det om hvor ulovlig slikt er. Nå har jeg begynt å se meg lei på alle antakelsene om dette er lovlig i Norge eller ikke. Dermed satte jeg i gang med å lete i mattilsynets lover og regler angående dette emnet. Link til mattilsynets sider er lagt inn nederst på siden.

– I´m talking about Norway now. 🙂 I keep hearing about people who have taken their dogs into food stores and on Facebook people are always telling how illegal this is in Norway. So now I had to find out what was right. 

Endelig fant jeg svaret og da var det som jeg trodde før jeg ble nedstemt av en gjeng og en innehaver som ikke har firebeinte selv. Tror jammen jeg skal skrive ut et eksemplar og ha i bilen bare for å trøkke det opp i trynet på alle bedreviterne.

– Finally I found the answer. It was as I thought before I was voted down by a gang people that didn´t even own an animal. Well, I’m going to print out a copy and have it in my car just so that I can put it up in the face of anyone that says it is illegal.

14 hunder på kafé. - 14 dogs in a Cafe.
14 hunder på kafé. – 14 dogs in a Cafe.

Mattilsynet skriver følgende: – Norwegian food safety authority writes the following:

Har kjæledyr adgang til steder de næringsmidler serveres og omsettes? – Have pets access to the places they served food and trade food?


Kjæledyr kan ha adgang til steder der næringsmidler serveres og omsettes der det ikke er fare for mattryggheten. Slike steder kan være i kaféer, restauranter, kaffebarer, puber, sportstuer og andre spise- og utsalgsteder. Dette gjelder både inne og utendørs. 

– Pets can have access to places where food is served and traded where there is no risk of food safety. Such sites can be in the cafes, restaurants, coffee shops, pubs, sports, living rooms and other dining and retail outlets locations. This is true both in and outdoors. 

Noen virksomheter som serverer og omsetter mat velger uansett å forby adgang for kjæledyr. Dette kan være av andre grunner enn å sikre trygg mat.

– Some businesses that serve and has turnover food choose anyway to ban access for pets. This may be for reasons other than to ensure safe food.

Spesielt om nyttehunder – Especially aboutassistance dog

Nyttehunder kan medbringes i de områdene hvor kunder ordinært har adgang. Dette er bestemt i næringsmiddelhygieneforskriften.

– Assistance dogs can be brought in the areas with which customers has an ordinance access. This is determined in the food hygiene regulations.

Med nyttehund menes «førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

– With the Assistance dogs it mean «guide dog or service dog specifically trained to perform tasks for the blind or severely visually impaired people or people with physical impairment of function».

Logoen er linket opp til: – The logo is linked up to (Only in Norwegian):

STRENDER I NORGE.

Dette innlegget er i fra 2014. Om det gjelder nå, eller om det har kommet nye regler vet jeg dessverre ikke. (Only in Norwegian)

BLÅTT FLAGG

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.